ศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการจังหวัดคุณธรรม

1910545 996232347106447 2303201855635012074 n

     คณะทำงานศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการจังหวัดคุณธรรม

1910545 996232347106447 2303201855635012074 n   10556468 996232373773111 4639354425221758475 n

     คณะทำงานศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการจังหวัดคุณธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการบุรีรัมย์สันติสุข9ดี ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคชุมชน และมหาวิทยาลัยท้องถิ่นโดยในปี 2559นี้ได้บูรณาการร่วมกันร่วมกันในการนำแผนจังหวัดในเรื่องขับเคลื่อนแผนชีวิตหมู่บ้าน มาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธรรมนูญ 9ดีให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน

 

10624567 996232300439785 1569772218154683521 n    12417911 996232267106455 346968898434827399 n

     โดยในเบื้องต้นเสนอร่วมกันในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในกลุ่มที่พัฒนาแล้วและกลุ่มที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยจะจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการดูแลโครงการจังหวัดคุณธรรม จังหวัดบุรีรัมย์และการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้นำเสนอ best practice เพื่อนำเสนอกระบวนการในการนำหลักธรรมนูญ9ดีมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะสรุปนำเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

 

12472382 996232323773116 4231185070299822937 n