กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

7831

 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของเทศบาลตำบลโนนตาล ที่เน้นคุณธรรม 
๔ ด้าน คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมีสาระดังนี้

พอเพียง  เน้นหลักคือการใช้จ่ายพอประมาณ ประหยัดและส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ด้วยแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วินัย  มุ่งเน้นให้ข้าราชการมีวินัยในการทำงานโดยกำหนดให้ข้าราชการมาเคารพธงชาติพร้อมกัน สวดมนต์ไหว้พระร่วมกัน ก่อนรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร
สุจริต  มุ้งเน้นให้แกนนำตั้งใจทำหน้าที่ของตนเอง และให้ห่างไกลทุจริตทุกรูปแบบ
จิตอาสา  มุ่งเน้นให้เทศบาลตำบลโนนตาลและประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตอาสาในการทำงานร่วมกันโดยไม่หวังผลตอบแทน

 

7820

7821

 7825  7826

 

โดยในระยะต่อไป จะร่วมกันสร้างธรรมนูญคุณธรรมของตำบลโนนตาล เพื่อเป็นหลักกำกับร่วมกันของประชาชนในตำบล กล่าวได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของตำบลและชุมชนทั่วไป สมควรแก่การยกย่องและชื่นชมอย่างยิ่ง จึงขออำนวยการให้เทศบาลตำบลโนนตาลรักษาความดีงามของตนเองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

จากนั้น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่เข้าพบและเยี่ยมชาวบ้าน ม.๖ บ้านเหล่ากลาง เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้กำลังใจและของที่ระลึกแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

7832 7836

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest