กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

7831

 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของเทศบาลตำบลโนนตาล ที่เน้นคุณธรรม 
๔ ด้าน คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมีสาระดังนี้

พอเพียง  เน้นหลักคือการใช้จ่ายพอประมาณ ประหยัดและส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ด้วยแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วินัย  มุ่งเน้นให้ข้าราชการมีวินัยในการทำงานโดยกำหนดให้ข้าราชการมาเคารพธงชาติพร้อมกัน สวดมนต์ไหว้พระร่วมกัน ก่อนรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร
สุจริต  มุ้งเน้นให้แกนนำตั้งใจทำหน้าที่ของตนเอง และให้ห่างไกลทุจริตทุกรูปแบบ
จิตอาสา  มุ่งเน้นให้เทศบาลตำบลโนนตาลและประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตอาสาในการทำงานร่วมกันโดยไม่หวังผลตอบแทน

 

7820

7821

 7825  7826

 

โดยในระยะต่อไป จะร่วมกันสร้างธรรมนูญคุณธรรมของตำบลโนนตาล เพื่อเป็นหลักกำกับร่วมกันของประชาชนในตำบล กล่าวได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของตำบลและชุมชนทั่วไป สมควรแก่การยกย่องและชื่นชมอย่างยิ่ง จึงขออำนวยการให้เทศบาลตำบลโนนตาลรักษาความดีงามของตนเองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

จากนั้น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่เข้าพบและเยี่ยมชาวบ้าน ม.๖ บ้านเหล่ากลาง เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้กำลังใจและของที่ระลึกแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

7832 7836