ศูนย์คุณธรรมร่วมหารือด้านวิชาการและแนวทางจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

 

13dec2559 pic1 13dec2559 pic2

 

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 59   รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และทีมสมัชชาคุณธรรม เข้าพบหารือแนวทางความร่วมมือการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ด้านสถานที่และกระบวนการทางวิชาการ กับ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและผู้บริหาร โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีร่วมสนับสนุนการจัดงานในทุกด้านอย่างเต็มที่และเสนอแนะให้มีการจัดเวทีย่อยเพื่อรวบรวมและเตรียมข้อมูลทางวิชาการก่อนการจัดงานเพื่อให่ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและใช้ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของภาคใต้ ที่นิด้าโพลสำรวจมาเป็นข้อมูลนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมจัดทำประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมภาคใต้ในวันปิดงานต่อไป