ศูนย์คุณธรรมผนึกกำลังเครือข่ายพร้อมจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

 

8 ธ.ค.2559 รป 1 8 ธ.ค.2559 รป 2
8 ธ.ค.2559 รป 3 8 ธ.ค.2559 รป 4

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ โดยมีนางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนศูนย์คุณธรรม ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรม 7 จังหวัดภาคใต้ และองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ประชุมมีข้อสรุปการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐเสริมสร้างสังคมคุณธรรมด้วยพหุวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีรูปแบบการจัดงาน ได้แก่

1.งานด้านวิชาการ. การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาเชิงวิชาการและระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ในวิถีภาคใต้ และการประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรภาคีทุกภาคส่สนในการรวมพลัง สร้างสังคมสันติสุขด้วยพหุวัฒนธรรม

2. การจัดนิทรรศการ ทุนความดี และองค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 50 องค์กร

3.การนำเสนอศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

4.การรณรงค์ตั้งปณิธานทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างกระแสคุณธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ทั้งนี้ได้มีการตั้งกลไกคณะกรรมการจัดงานที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนประกาศแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานต่อไป