ศูนย์คุณธรรมหารือ 40 องค์กรเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง

28 พ.ย. 59 รป 1

28 พ.ย. 59 รป 2

28 พ.ย. 59 รป 4 28 พ.ย. 59 รป 5

 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกันเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)  ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีผู้แทนองค์กรเครือข่าย 40 องค์กร จาก 7 จังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางและรูปแบบการจัดงานฯ

โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับการจัดงานดังกล่าว และพร้อมรวมพลังผนึกกำลังหน่วยงานองค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจาก ทุกจังหวัดในภาคกลาง เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยทุกมิติ ตลอดจนการขยายผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในเดือน ก.พ. 2560

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest