ศูนย์คุณธรรมหารือ 40 องค์กรเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง

28 พ.ย. 59 รป 1

28 พ.ย. 59 รป 2

28 พ.ย. 59 รป 4 28 พ.ย. 59 รป 5

 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกันเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)  ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีผู้แทนองค์กรเครือข่าย 40 องค์กร จาก 7 จังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางและรูปแบบการจัดงานฯ

โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับการจัดงานดังกล่าว และพร้อมรวมพลังผนึกกำลังหน่วยงานองค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจาก ทุกจังหวัดในภาคกลาง เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยทุกมิติ ตลอดจนการขยายผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในเดือน ก.พ. 2560