ศูนย์คุณธรรมร่วมพิธีปิดงานสัมมนา “หลักการศรัทธาที่ถูกต้องในยุคพหุวัฒนธรรม”

4

2

3 1

 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ -  นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “หลักการศรัทธาที่ถูกต้องในยุคพหุวัฒนธรรม”ณ อาคารอเนกประสงค์ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงกิจการศาสนาอิสลาม ศาสนสมบัติเผยแพร่ และแนะนำราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย จัดขึ้น เนื่องจากมีการตีความ หรือเจตนารมย์ตามหลักความเชื่อทางศาสนาไม่ตรงกับพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน นำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง  การปฏิบัติตามหลักศรัทธาที่ถูกต้องเท่านั้น  จึงจะนำไปสู่ความสันติสุข ที่ดีงาม โดยมีอุปทูตผู้รักษาการแทนประจำสถานฑูตฯประเทศซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้ร่วมมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้