ประชุมการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมและแผนงานปี ๒๕๖๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ศูนย์คุณธรรมร่วมกับ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมสามฝ่ายระหว่างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ และสันนิบาตเทศบาลบุรีรัมย์  ที่สถาบันภูมิปัญญาไทย บ้านพ่อคำเดื่อง ภาษี อ.แคนดง  เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนบุรีรัมย์จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีที่

 

400897

400898 400895

 

สรุปที่ประชุม เห็นชอบให้มีการดำเนินการ 3 เรื่องสำคัญในปี 60 คือ

1. เชื่อมโยงกลไกสามฝ่ายจัดตั้งเป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ ในชื่อ องค์กรบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี เพื่อเชื่อมภารกิจงานขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดให้เป็นเอกภาพ โดยมีพ่อคำเดื่อง ภาษี เป็นประธาน  มีนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลบุรีรัมย์  เป็นรองประธาน และกำนันรักชัย สุธีวรนันท์  เป็นเลขานุการ

2. ตั้งเป้าหมายพัฒนาแกนนำรุ่นใหม่เพื่อส่งเสริม และขยายแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี  ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

3. ตั้งเป้าหมายรณรงค์ ค้นหาครอบครัวตัวอย่าง หมู่บ้านที่ทำสำเร็จ ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี  เพื่อนำมายกย่องเชิดชูทุกรูปแบบ ในทุกโอกาส

พร้อมกันนี้ ได้เตรียมร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสานที่ร้อยเอ็ด ที่จะจัดในระหว่าง 22-23 ธันวาคม ปีนี้  งานมหกรรมวิถีถิ่นวิถีไทย ช่วงก่อนปีใหม่ และงานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ที่บ้านตามา อ.สตึก ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคมนี้