ศูนย์คุณธรรมจัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 4 ภาค

1 2
3 4

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จัดการประชุมหารือเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 4 ภาค มีการพิจารณามาตรฐานกลางโรงเรียนคุณธรรม และให้ข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ พร้อมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 4 ภาค ณ ศูนย์คุณธรรม ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest