ศูนย์คุณธรรมจัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 4 ภาค

1 2
3 4

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จัดการประชุมหารือเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 4 ภาค มีการพิจารณามาตรฐานกลางโรงเรียนคุณธรรม และให้ข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ พร้อมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 4 ภาค ณ ศูนย์คุณธรรม ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร