การประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

128625  128506

 

คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ชู “คุณธรรม 4 ประการ” ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม พร้อมขีดกรอบประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เดินหน้าส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ยกกิจกรรมเด่น “ทำดีเพื่อพ่อ..พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย ประธานอนุกรรมการฯ  เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2559 ว่า  ที่ประชุมได้หารือถึงการใช้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย โดยชูคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เข้ามามีบทบาทผ่านสื่อทุกช่องทาง เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมเกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเหตุการณ์

นายดนัย กล่าวต่อไปว่า  สำหรับการส่งเสริมคุณธรรม เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ดังนั้นคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย จึงกำหนดกรอบแผนการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยของภาคส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)  ประกอบไปด้วย การนำศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทย มาสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการ ให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” โดยนำหลักคุณธรรม 4 ประการจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาสร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งหวังที่จะเห็น 3 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   มีความเข้มแข็ง เป็นฐานรากเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์และมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อกิจกรรม สื่อสมัยใหม่ (Modern Media) และสื่ออื่นๆ

"นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมีกิจกรรมหลักของโครงการนี้คือ “ทำดีเพื่อพ่อ..พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งจะจัดทำโลโก้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์โครงการ และเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โดยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่ว

ประเทศได้มีโอกาสร่วมทำความดี เดินตามรอยในหลวง อีกทั้งยังเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปส่งเรื่องราว ภาพถ่าย ข้อความ บทความ เรื่องสั้น หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์และไปรษณีย์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรมจะคัดเลือกเรื่องราวคุณธรรม 4 ประการ เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ตลอดจนสถานีวิทยุทั่วประเทศ รวมทั้งสื่อออนไลน์"

จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เพื่อวางกรอบแผนการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยของภาคส่วนต่างๆ โดยกำกับดูแลและบูรณาการการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมของทุกภาคส่วนให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ที่มาข่าว : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม   www.dra.go.th