การประชุมคณะทำงานจัดเตรียมงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑

124262 124258

 

วันนี้ (๒ พ.ย. ๕๙) ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมและภาคีเครือข่าย ๗ จังหวัดภาคอีสานหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๒-๒๓ ธ.ค.นี้ ภายใต้แนวคิด ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานพ่อทำ:พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา   ตามนโยบายของพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาปะกร รองนายกรัฐมนตรี ที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่๑ ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

124257

124263

124261 124259