สมเด็จพระเทพฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม และผู้ชนะการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเข้าเฝ้าฯ

 3  1


        1 พฤศจิกายน 2559 - เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะนักเรียน นักศึกษาผู้ชนะรางวัลการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา

          นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  นำคณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม  คณะกรรมการจัดงานโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวดจำนวน 3 คนเข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานโล่ ตามลำดับ ได้แก่ ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นางสาววันวิสา  ตัดสมัย  จากโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์  มิตรภาพที่ ๕๐  จังหวัดลพบุรี ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นางสาวธัญญารัตน์ โคตรวันทา จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี และผู้ชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา   นางสาวสุทธิดา บูชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

2 4

 

          ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลธนบุรี ได้จัดการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้แนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต...ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน การประกวดดังกล่าวมีเยาวชนส่งผลงานรวมกว่า 170 ผลงาน โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เรียนเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินการประกวดดังกล่าว อาทิ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นายบูรพา  อารัมภีร นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  นายวัฒนะ บุญจับ นักอักษรศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ

 

5

6

7 8

 

          จากนั้นนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวด พร้อมคณะอาจารย์ และผู้ปกครองได้เข้าพบนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ณ ศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

 

9 11 10