องค์กรชุมชน...เคลื่อนนำเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติในองค์กรชุมชน

            เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมแห่งชาติ วันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องเบญจรัตน์ ชั้น ๑ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ หลักสี่ เวทีวันนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอภาพรวมเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ สำหรับองค์กรชุมชน มีผู้แทนชุมชนจาก ๔ ภาคี ได้แก่ ผู้แทนจากสภาองค์กรชุมชน ผู้แผนจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ผู้แทนจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และผู้นำจากกองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วม จำนวน  ๓๔  คน 

 

1476691468709 1476691586539

   

       นายยงจิรายุ  อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจกับกลุ่ม เครือข่ายต่างๆในการทำความดีและความสำคัญในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานองค์กรคุณธรรม จากนั้น ดร.พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง นำเสนอภาพรวมเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมแห่งชาติ แล้วจึงให้กลุ่ม/องค์กร ฝึกปฏิบัติ การวินิจฉัยตนเอง ตามแบบวินิจฉัยตนเองขององค์กรชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีรายละเอียดที่หลากหลาย ด้านต่างๆได้แก่ การนำองค์กรชุมชนอย่างมีคุณธรรมความรับผิดชอบ  การวางแผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่สมาชิกและสังคม  การควบคุมกำกับ ตรวจสอบการมีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรขององค์กรชุมชน  กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  การวัดผลทางคุณธรรม จริยธรรม การวิเคราะห์และการจัดการความรู้เพื่อการสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม และสุดท้าย ผลลัพธ์ทางคุณธรรม จริยธรรม

          การฝึกปฏิบัติครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจให้ผู้นำองค์กรต่างๆได้เกิดความเข้าใจและวิเคราะห์ในส่วนที่องค์กรตนเองยังขาดและต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากที่ทำอยู่เดิมแล้ว สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ในแต่ละด้าน พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อแลกเปลี่ยนผลการวินิจฉัยตนเอง 

 

1476691445932