เปิดค่ายเยาวชน Youth 7 ปลูกฝัง DNA สร้างผู้นำรุ่นใหม่ “รู้เท่าทันโกง”

เปิดค่ายเยาวชน Youth7

ปลูกฝัง DNA สร้างผู้นำรุ่นใหม่ “รู้เท่าทันโกง”

017

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าจัดค่าย “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH2020” ครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 7 ที่มีนักศึกษาจากกรุงเทพฯ และภาคกลาง เข้าร่วมจำนวน 9 มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 59 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และสร้างแกนนำเยาวชนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมและโครงการในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

001   002   003

 รูปแบบของกิจกรรมตลอดทั้ง 5 วัน ได้สอดแทรกความรู้การปลูกฝังคุณค่าหลัก 6 ประการสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม เป็นอยู่อย่างพอเพียง ภาวะผู้นำ และปฏิเสธคอร์รัปชัน โดยให้ผู้เข้าอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยงสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นทุจริตไปสู่ผลกระทบที่ได้รับ โดยชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษผู้กระทำความผิดนอกจากทางกฎหมายแล้ว ยังมีกฎทางสังคมที่ช่วยเปิดโปงการทุจริต ผ่านโซเชียลมิเดีย และกฎแห่งกรรมที่เป็นผลจากกระทำ

004   005   006

 กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การวิพากษ์หนังสั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้กระตุกต่อมคิด และประเมินสภาวะทางจิตใจตนเอง หากมีโอกาสหรือมีผลประโยชน์เกิดขึ้นตรงหน้า จะทำอย่างไรเพื่อต่อสู้กับกิเลสของตนเอง และ“เมนูคอร์รัปชัน” กิจกรรมไฮไลน์ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นหาเส้นทางการทุจริตระดับชาติจากเมนูชนิดต่างๆ เช่น โฮปเวลล์กับค่าโง่ เสาต่อม่อ 9,000 ล้าน, มายาโกง เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ โดยจะต้องร่วมกันค้นหาว่า ใครเป็นผู้โกง โกงอย่างไร เกิดความเสียหายอย่างไร และจะออกแบบแนวทางป้องกันได้อย่างไร กิจกรรมนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักสำรวจ จำแนก วิเคราะห์ กรรมวิธีการโกงและการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อติดอาวุธทางความคิด และร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลในสังคม

007   008   009

 กิจกรรมวันสุดท้าย มหาวิทยาลัยแต่ละสถาบัน ได้นำเสนอโครงการต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยให้กับคณะกรรมการพิจารณา รุ่นนี้ได้นำเสนอโครงการที่น่าสนใจ อาทิ โครงการ Anti-Corruption Sharing Wall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำเสนอการจัดตั้งเพจให้ความรู้การทุจริต โดยหาประเด็นร้อน

ในสังคมมาจัดทำสถิติแชร์ผ่านโซเชียลมิเดีย และจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ ในขณะที่โครงการ “ไม่มีจุด หยุดคอร์รัปชัน” จาก มศว.ประสานมิตร ได้นำเสนอชุดเครื่องมือแจ้งเตือนนักศึกษาที่ขาดระเบียบวินัย เช่น ติดสติ๊กเกอร์เมื่อมีการแซงคิวเกิดขึ้น และมีการรวมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัย 5 สถาบันทำภารกิจต่อต้านคอร์รัปชั่น

010   012   011

014   015   018

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และศูนย์คุณธรรม มีแผนจัดค่ายฯ รุ่นที่ 8 ที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยที่สนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมค่ายฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โทร 02 613 8863-66 ต่อ 106 / โทร 098 992 1454 หรือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร 02 644 9900 ต่อ 300

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest