เปิดค่ายเยาวชน Youth 7 ปลูกฝัง DNA สร้างผู้นำรุ่นใหม่ “รู้เท่าทันโกง”

เปิดค่ายเยาวชน Youth7

ปลูกฝัง DNA สร้างผู้นำรุ่นใหม่ “รู้เท่าทันโกง”

017

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าจัดค่าย “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH2020” ครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 7 ที่มีนักศึกษาจากกรุงเทพฯ และภาคกลาง เข้าร่วมจำนวน 9 มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 59 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และสร้างแกนนำเยาวชนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมและโครงการในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

001   002   003

 รูปแบบของกิจกรรมตลอดทั้ง 5 วัน ได้สอดแทรกความรู้การปลูกฝังคุณค่าหลัก 6 ประการสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม เป็นอยู่อย่างพอเพียง ภาวะผู้นำ และปฏิเสธคอร์รัปชัน โดยให้ผู้เข้าอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยงสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นทุจริตไปสู่ผลกระทบที่ได้รับ โดยชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษผู้กระทำความผิดนอกจากทางกฎหมายแล้ว ยังมีกฎทางสังคมที่ช่วยเปิดโปงการทุจริต ผ่านโซเชียลมิเดีย และกฎแห่งกรรมที่เป็นผลจากกระทำ

004   005   006

 กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การวิพากษ์หนังสั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้กระตุกต่อมคิด และประเมินสภาวะทางจิตใจตนเอง หากมีโอกาสหรือมีผลประโยชน์เกิดขึ้นตรงหน้า จะทำอย่างไรเพื่อต่อสู้กับกิเลสของตนเอง และ“เมนูคอร์รัปชัน” กิจกรรมไฮไลน์ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นหาเส้นทางการทุจริตระดับชาติจากเมนูชนิดต่างๆ เช่น โฮปเวลล์กับค่าโง่ เสาต่อม่อ 9,000 ล้าน, มายาโกง เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ โดยจะต้องร่วมกันค้นหาว่า ใครเป็นผู้โกง โกงอย่างไร เกิดความเสียหายอย่างไร และจะออกแบบแนวทางป้องกันได้อย่างไร กิจกรรมนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักสำรวจ จำแนก วิเคราะห์ กรรมวิธีการโกงและการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อติดอาวุธทางความคิด และร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลในสังคม

007   008   009

 กิจกรรมวันสุดท้าย มหาวิทยาลัยแต่ละสถาบัน ได้นำเสนอโครงการต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยให้กับคณะกรรมการพิจารณา รุ่นนี้ได้นำเสนอโครงการที่น่าสนใจ อาทิ โครงการ Anti-Corruption Sharing Wall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำเสนอการจัดตั้งเพจให้ความรู้การทุจริต โดยหาประเด็นร้อน

ในสังคมมาจัดทำสถิติแชร์ผ่านโซเชียลมิเดีย และจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ ในขณะที่โครงการ “ไม่มีจุด หยุดคอร์รัปชัน” จาก มศว.ประสานมิตร ได้นำเสนอชุดเครื่องมือแจ้งเตือนนักศึกษาที่ขาดระเบียบวินัย เช่น ติดสติ๊กเกอร์เมื่อมีการแซงคิวเกิดขึ้น และมีการรวมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัย 5 สถาบันทำภารกิจต่อต้านคอร์รัปชั่น

010   012   011

014   015   018

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และศูนย์คุณธรรม มีแผนจัดค่ายฯ รุ่นที่ 8 ที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยที่สนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมค่ายฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โทร 02 613 8863-66 ต่อ 106 / โทร 098 992 1454 หรือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร 02 644 9900 ต่อ 300

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)