๗๘ องค์กรภาคีผนึกกำลังขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมร่วมชู “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ให้เป็นวาระแห่งชาติ

 

1

 

๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ๗๘ องค์กรภาคี ประชุมสรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีการสรุปผลภาพรวมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมฯ เมื่อวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ฯ ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยในสาระสำคัญของการจัดประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสรุปสาระสำคัญของการจัดงานในแต่ละกิจกรรมแล้ว ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นขององค์กรภาคี และร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันภายหลังงานสมัชชาคุณธรรมฯ

 

2 6

 

นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงนโยบายการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชาติ ตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติของแต่ละกระทรวงและจังหวัดนั้น จะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน โดยในการทำงาน ต้องทำเรื่องเดิมและบูรณาการให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียว

หน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมกันนำเสนอประเด็นความดีที่เป็นภารกิจขององค์กร โดยหน่วยงานภาครัฐได้มีการเสนอการทำความดีเพื่อสร้างความยั่งยืน และการขยายผลความดีให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งต้องทำอย่างจริงจัง และใช้คุณธรรม ๔ ตัวเป็นตัวขับเคลื่อน ในขณะตัวแทนภาคธุรกิจ เช่น หอการค้าไทย ได้นำเสนอเรื่องของการประชาสัมพันธ์โดยสร้างจุดขายและหาจุดเด่นให้ชัด และการความถี่ในการทำประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป

 

11 8

      

ในส่วนเครือข่ายจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ได้นำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนงานในจังหวัด เช่น บุรีรัมย์ ได้ขับเคลื่อนธรรมนูญ ๙ ดี โดยได้มีการถอดและสรุปบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงาน ในขณะที่จังหวัดพิจิตร ได้จับกลุ่มเครือข่ายคุณธรรมความดี เพื่อรวบรวมคนดีในอาชีพต่างๆ มาทำงานร่วมกัน เช่น เครือข่ายเกษตรกรรม เครือข่าย อปท. เป็นต้น สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน ได้นำเสนอประเด็นที่ทำต่อหลังจากงานสมัชชาคุณธรรมฯ ซึ่งจะต้องมาเริ่มกันทำเพื่อให้เกิดความชัดเจน ที่ผ่านมามีแต่การเก็บแต่ไม่ได้นำมาใช้ ทำให้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ จึงเสนอให้มีการจัดตั้งโครงการโทรทัศน์สีขาว และจัดอบรมในหลักสูตรสื่อคุณธรรมจริยธรรมรุ่นต่อไป   

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest