๗๘ องค์กรภาคีผนึกกำลังขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมร่วมชู “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ให้เป็นวาระแห่งชาติ

 

1

 

๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ๗๘ องค์กรภาคี ประชุมสรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีการสรุปผลภาพรวมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมฯ เมื่อวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ฯ ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยในสาระสำคัญของการจัดประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสรุปสาระสำคัญของการจัดงานในแต่ละกิจกรรมแล้ว ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นขององค์กรภาคี และร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันภายหลังงานสมัชชาคุณธรรมฯ

 

2 6

 

นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงนโยบายการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชาติ ตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติของแต่ละกระทรวงและจังหวัดนั้น จะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน โดยในการทำงาน ต้องทำเรื่องเดิมและบูรณาการให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียว

หน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมกันนำเสนอประเด็นความดีที่เป็นภารกิจขององค์กร โดยหน่วยงานภาครัฐได้มีการเสนอการทำความดีเพื่อสร้างความยั่งยืน และการขยายผลความดีให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งต้องทำอย่างจริงจัง และใช้คุณธรรม ๔ ตัวเป็นตัวขับเคลื่อน ในขณะตัวแทนภาคธุรกิจ เช่น หอการค้าไทย ได้นำเสนอเรื่องของการประชาสัมพันธ์โดยสร้างจุดขายและหาจุดเด่นให้ชัด และการความถี่ในการทำประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป

 

11 8

      

ในส่วนเครือข่ายจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ได้นำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนงานในจังหวัด เช่น บุรีรัมย์ ได้ขับเคลื่อนธรรมนูญ ๙ ดี โดยได้มีการถอดและสรุปบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงาน ในขณะที่จังหวัดพิจิตร ได้จับกลุ่มเครือข่ายคุณธรรมความดี เพื่อรวบรวมคนดีในอาชีพต่างๆ มาทำงานร่วมกัน เช่น เครือข่ายเกษตรกรรม เครือข่าย อปท. เป็นต้น สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน ได้นำเสนอประเด็นที่ทำต่อหลังจากงานสมัชชาคุณธรรมฯ ซึ่งจะต้องมาเริ่มกันทำเพื่อให้เกิดความชัดเจน ที่ผ่านมามีแต่การเก็บแต่ไม่ได้นำมาใช้ ทำให้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ จึงเสนอให้มีการจัดตั้งโครงการโทรทัศน์สีขาว และจัดอบรมในหลักสูตรสื่อคุณธรรมจริยธรรมรุ่นต่อไป