ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนิกสัมพันธ์บนพื้นฐานคุณธรรมสำหรับนายร้อยตำรวจ

ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนิกสัมพันธ์บนพื้นฐานคุณธรรมสำหรับนายร้อยตำรวจ

IMG 1255

          วันนี้ (26 กันยายน 2559) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนิกสัมพันธ์บนพื้นฐานคุณธรรม สำหรับนายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีพลตำรวจโทศักดา เตชะเกรียงไกร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีอาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ อนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีนายร้อยตำรวจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 270 คน

 

IMG 1192     IMG 1209

 

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรมซึ่งมีบทบาทภารกิจในการสร้างคุณธรรมที่เหมาะกับสังคมไทย โดยเฉพาะเรื่องของการสร้าง คนดี สังคมดี ข้าราชการตำรวจเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชน หากมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศาสนาของแต่ละศาสนาได้ถูกต้อง ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น เพื่อให้นายร้อยตำรวจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาและวิถีชีวิตในศาสนาของตนเอง เข้าใจการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีความเข้าใจที่ดียอมรับความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และตระหนักถึงความสำคัญของแก่นแท้ของแต่ละศาสนา เป็นแนวทางปฏิบัติตนได้อย่างเข้าใจต่อเพื่อนร่วมงานหรือต่อประชาชนในแต่ละศาสนารวมทั้ง พิธีการหรือวิธีดำเนินการต่างๆ ต่อผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาจากผู้แทนทางศาสนา 3 ศาสนา ได้แก่ มุขนายกยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ มุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา และเลขาสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ผู้แทนศาสนาคริสต์ นายมิตร ดาราฉาย อิสลา

IMG 1215     IMG 1259

   วันนี้ (26 กันยายน 2559) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนิกสัมพันธ์บนพื้นฐานคุณธรรม สำหรับนายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีพลตำรวจโทศักดา เตชะเกรียงไกร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีอาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ อนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้  หลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีนายร้อยตำรวจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 270 คน