มหกรรมแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี จังหวัดบุรีรัมย์

20160921 103508

     มหกรรมแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เวทีในวันนี้เป็นการรวบรวมพื้นที่ที่ดำเนินการตามแนวทางสร้างความดีและความ สุขในพื้นที่จังหวัดและชุมชน มาร่วมกันแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ได้แก่ พื้นที่ต้นแบบจากจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดที่มาเรียนรู้ ๕ จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ลพบุรี นครนายก สระแก้ว และมีผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ดำเนินรายการในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี ตามแนวทาง “คนไทย ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน”

เวทีเสวนา “สร้างสังคมกลัวบาปต้องทำอย่างไร”

ดำเนินรายการโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเสรี สีหะไตร

พระ ศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ : ในส่วนของคณะสงฆ์ มีเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะตำบล จำนวนวัดทั้งสิ้น ๑,๘๒๒ วัด พระและเณร ประมาณ ๘,๐๐๐ กว่า รูป ที่มีการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านศีล ๕ ซึ่งตอบข้อที่ ๑ เรื่อง ๙ ดี คือ คนดี รูปแบบการดำเนินการคือประสานข้อมูลกับหมู่บ้านและอำเภอ วันนี้เปอร์เซ็นต์การรักษาศีล ๕ ของบุรีรัมย์เป็นที่ ๑ ของประเทศ จำนวนผู้สมัครเข้าเป็นหมู่บ้านศีล ๕ เป็นอันดับสองของประเทศ การทำงานเป็นการทำงานร่วมกัน โดยยึดตาม

ธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี มี คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงาน มีวัดเป็นพื้นที่ในการจัดประชุมหรือการทำพิธีปฏิญาณตน เน้นการประสานงานกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ หรือ บวร.

นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง : ประเด็นการเสวนาวันนี้ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนดี ที่มาช่วยกันแก้ไขปัญหาความเสื่อด้านศีลธรรม เช่น การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การทุจริต ความเหลื่อมล้ำในสังคม การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดคือหมู่บ้าน เพราะเป็นจุดที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด ดังนั้นธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี ที่ริเริ่มจากผู้ว่าเสรี นั้น เป็นการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องๆ สอนให้คนทำดี ๙ เรื่อง เช่น โรงเรียนต้อง สอนให้คนมีคนดีและมีคุณธรรม ครอบครัวต้องอบอุ่น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อระดับครอบครัวเข้มแข็งสังคม ชุมชน ก็จะเข้มแข็งตามมา ปัญหา ยาเสพติด ปัญหาความไม่ปลอดภัย ก็จะลดลงตามมาอีกด้วย อีกทั้งวัฒนธรรมจารีตที่ดีก็จะได้รับการฟื้นฟูทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นาย รักชัย สุธีวรนันท์ กำนันตำบลทุ่งกระเต็น : กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมต่อ ระหว่างแผนชีวิตหมู่บ้านกับชาวบ้าน โดยดำเนินการตามธรรมนูญหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมาย สูงสุด คือ “เราจะทำแต่ความดี ทุกคนจะเป็นคนดี” ต้นน้ำ คือ ต้องมีจิตสำนึก การสร้างจิตสำนึกผ่านนโยบายของรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัด และถ่ายทอดลงมาแบบ บวร. สร้างจิตสำนึกในระดับครอบครัว และขึ้นมาเป็นระดับหมู่บ้าน ตำบล ชุมชนและประเทศ สร้างจิตสำนึกให้กับลูกหลาน ต้องมีการถอดบทเรียนว่าทำอย่างไรต้นน้ำจึงไปชักจูงคนในหมู่บ้านได้ ให้มาเข้าร่วมโครงการ ด้วยความเต็มใจ ชุมชนต้องมีการทบทวนอดีต ปัจจุบัน เมื่อมาวางแผนชีวิตในอนาคต

รองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด บุรีรัมย์ : หลังจากที่บุรีรัมย์มีธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี และมี ดีที่ ๗ ที่เป็นเรื่องของการป้องกันอาชญากรรม มีชุด ชคบ. มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำให้ปัญหาที่อาชญากรรมลดลง ตำรวจทำงานสบายมากขึ้น เนื่องจากมีการป้องกันและเฝ้าระวังกันในระดับหมู่บ้าน การตีกันในงานต่างๆลดลง ปัญหาความวุ่นวายต่างๆลด ซึ่งเป็นผลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง

นายลพบุรี สังข์ลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ : ได้รับหลักการบริหารสร้างบ้านแปลงเมืองจากท่านผู้ว่าเสรี จากที่ท่านได้ไปให้ความรู้ ศรีสะเกษ มี ๒๒ อำเภอ และ ได้มีอำเภอต้นแบบ ๒ อำเภอ ได้แก่ น้ำเกลี้ยงและกันทรารมย์ โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อน “ ๕ ดี เมืองศรีอยู่ดี มีแฮง” ตำบลละเอาะใช้หมู่ ๑ ในตำบลละเอาะเป็นตำบลนำร่อง มีการร่างธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๕ ดี จำนวน ๗๔ ข้อ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวร่วมกันในหมู่บ้าน เนื้อหาสำคัญเป็นเรื่อง ๑) วัฒนธรรม เช่น การมีสัมมาคาราวะ ๒) สถานศึกษาคุณธรรม ๓) สวัสดิการดี เพื่อฟื้นฟูความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ๔) สิ่งแวดล้อมดี และ ๕) มีวิถีพอเพียง เหล่านี้เป็นเรื่องที่ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมทั้งสิ้น โดยได้รับการช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงจากศูนย์คุณธรรม

20160921 101811  20160921 103542

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest