มหกรรมแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี จังหวัดบุรีรัมย์

20160921 103508

     มหกรรมแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เวทีในวันนี้เป็นการรวบรวมพื้นที่ที่ดำเนินการตามแนวทางสร้างความดีและความ สุขในพื้นที่จังหวัดและชุมชน มาร่วมกันแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ได้แก่ พื้นที่ต้นแบบจากจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดที่มาเรียนรู้ ๕ จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ลพบุรี นครนายก สระแก้ว และมีผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ดำเนินรายการในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี ตามแนวทาง “คนไทย ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน”

เวทีเสวนา “สร้างสังคมกลัวบาปต้องทำอย่างไร”

ดำเนินรายการโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเสรี สีหะไตร

พระ ศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ : ในส่วนของคณะสงฆ์ มีเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะตำบล จำนวนวัดทั้งสิ้น ๑,๘๒๒ วัด พระและเณร ประมาณ ๘,๐๐๐ กว่า รูป ที่มีการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านศีล ๕ ซึ่งตอบข้อที่ ๑ เรื่อง ๙ ดี คือ คนดี รูปแบบการดำเนินการคือประสานข้อมูลกับหมู่บ้านและอำเภอ วันนี้เปอร์เซ็นต์การรักษาศีล ๕ ของบุรีรัมย์เป็นที่ ๑ ของประเทศ จำนวนผู้สมัครเข้าเป็นหมู่บ้านศีล ๕ เป็นอันดับสองของประเทศ การทำงานเป็นการทำงานร่วมกัน โดยยึดตาม

ธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี มี คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงาน มีวัดเป็นพื้นที่ในการจัดประชุมหรือการทำพิธีปฏิญาณตน เน้นการประสานงานกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ หรือ บวร.

นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง : ประเด็นการเสวนาวันนี้ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนดี ที่มาช่วยกันแก้ไขปัญหาความเสื่อด้านศีลธรรม เช่น การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การทุจริต ความเหลื่อมล้ำในสังคม การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดคือหมู่บ้าน เพราะเป็นจุดที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด ดังนั้นธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี ที่ริเริ่มจากผู้ว่าเสรี นั้น เป็นการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องๆ สอนให้คนทำดี ๙ เรื่อง เช่น โรงเรียนต้อง สอนให้คนมีคนดีและมีคุณธรรม ครอบครัวต้องอบอุ่น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อระดับครอบครัวเข้มแข็งสังคม ชุมชน ก็จะเข้มแข็งตามมา ปัญหา ยาเสพติด ปัญหาความไม่ปลอดภัย ก็จะลดลงตามมาอีกด้วย อีกทั้งวัฒนธรรมจารีตที่ดีก็จะได้รับการฟื้นฟูทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นาย รักชัย สุธีวรนันท์ กำนันตำบลทุ่งกระเต็น : กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมต่อ ระหว่างแผนชีวิตหมู่บ้านกับชาวบ้าน โดยดำเนินการตามธรรมนูญหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมาย สูงสุด คือ “เราจะทำแต่ความดี ทุกคนจะเป็นคนดี” ต้นน้ำ คือ ต้องมีจิตสำนึก การสร้างจิตสำนึกผ่านนโยบายของรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัด และถ่ายทอดลงมาแบบ บวร. สร้างจิตสำนึกในระดับครอบครัว และขึ้นมาเป็นระดับหมู่บ้าน ตำบล ชุมชนและประเทศ สร้างจิตสำนึกให้กับลูกหลาน ต้องมีการถอดบทเรียนว่าทำอย่างไรต้นน้ำจึงไปชักจูงคนในหมู่บ้านได้ ให้มาเข้าร่วมโครงการ ด้วยความเต็มใจ ชุมชนต้องมีการทบทวนอดีต ปัจจุบัน เมื่อมาวางแผนชีวิตในอนาคต

รองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด บุรีรัมย์ : หลังจากที่บุรีรัมย์มีธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี และมี ดีที่ ๗ ที่เป็นเรื่องของการป้องกันอาชญากรรม มีชุด ชคบ. มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำให้ปัญหาที่อาชญากรรมลดลง ตำรวจทำงานสบายมากขึ้น เนื่องจากมีการป้องกันและเฝ้าระวังกันในระดับหมู่บ้าน การตีกันในงานต่างๆลดลง ปัญหาความวุ่นวายต่างๆลด ซึ่งเป็นผลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง

นายลพบุรี สังข์ลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ : ได้รับหลักการบริหารสร้างบ้านแปลงเมืองจากท่านผู้ว่าเสรี จากที่ท่านได้ไปให้ความรู้ ศรีสะเกษ มี ๒๒ อำเภอ และ ได้มีอำเภอต้นแบบ ๒ อำเภอ ได้แก่ น้ำเกลี้ยงและกันทรารมย์ โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อน “ ๕ ดี เมืองศรีอยู่ดี มีแฮง” ตำบลละเอาะใช้หมู่ ๑ ในตำบลละเอาะเป็นตำบลนำร่อง มีการร่างธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๕ ดี จำนวน ๗๔ ข้อ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวร่วมกันในหมู่บ้าน เนื้อหาสำคัญเป็นเรื่อง ๑) วัฒนธรรม เช่น การมีสัมมาคาราวะ ๒) สถานศึกษาคุณธรรม ๓) สวัสดิการดี เพื่อฟื้นฟูความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ๔) สิ่งแวดล้อมดี และ ๕) มีวิถีพอเพียง เหล่านี้เป็นเรื่องที่ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมทั้งสิ้น โดยได้รับการช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงจากศูนย์คุณธรรม

20160921 101811  20160921 103542