ศูนย์คุณธรรมร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดรางวัล "ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์"

 

ขาวท 1 รปท 1

 

 

ศูนย์คุณธรรม หนึ่งใน 8 องค์กรภาคีหลัก ร่วมแถลงข่าวประกวดรางวัล "ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์" ตามแนวคิด อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ประธานสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นประธาน เป็นการประกวดรางวัลในปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด "คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" มี 9 ประเภทรางวัล คือ 1. ด้านการสร้างครอบครัวอบอุ่น 2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 3. ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนและการศึกษา 4. ด้านการพัฒนาการประกอบอาชีพ 5. ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ด้านการจัดการที่ดิน/จัดสรรที่ดินทำกิน 7. ด้านการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาล 8. ด้านผลงานการจัดสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวม และ 9. ด้านการฟื้นฟูระบบคุณค่าทาง วัฒนธรรม หากกองทุนสวัสดิการชุมชนใดสนใจ สามารถขอรับเอกสารและสมัครได้ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด เครือข่ายองค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆ เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 ปีนี้ และจะประกาศผลรางวัลภายในเดือนมกราคม ปี 2560 ส่วนพิธีมอบรางวัล จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 60 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ขาวท 1 รปท 2 ขาวท 1 รปท 3