ศูนย์คุณธรรมร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

ศูนย์คุณธรรมร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

1  2  3

 

วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีการจัดพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันของ 5 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาเทคนิคการแพทย์ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ให้มีคุณลักษณะที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการเป็นบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ดีในอนาคต

4  5  6

 

ภายในพิธีมอบรางวัลมีนักศึกษาได้รับรางวัลทั้งสิ้น 10 คน โดยนางสาวอรัสรา ยี่สุ่นทรง จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ 2 คน ได้แก่ นางสาวจันทนี บุญประคอง จากมหาวิทยาลัยมหิดล และนายณัฐดนัย ลินจงสุบงกช จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมีการปาฐกถาพิเศษ "การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยภายในงานมีพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ "สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรม"

7  8  9

 

10  11  12