ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ ๗๘องค์กรภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนไทยมาร่วมแสดงพลังความดีในงาน“สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘” รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

1

พร้อมเปิดตัวโครงการ “๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา    

๑ กันยายน ๒๕๕๙ - อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติติ ครั้งที่ ๘ และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสมัชชาคุณธรรมฯ รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายที่ขับเคลื่อนคุณธรรมความดีทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้า กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

 

2

3

4 5

 

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมากร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในครั้งนี้ ใช้แนวคิดของการรวมพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมความดีทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน ๒ โอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การค้นหาบุคคลที่นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดตัวโครงการ ๗๐ บุคคล ๗ ล้านความดี โดยมีศิลปินดาราผู้เป็นต้นแบบด้านต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรมบนเวที ได้แก่ คุณมยุริญ ผ่องผุดพันธ์, คุณธนพร แวกประยูร, คุณอรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ และคุณกรกฤติ เหล่าตระกูล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเขียนและส่งข้อความการทำดีถวายแด่พ่อหลวงและแม่หลวง โดยจะตั้งเป้ารวบรวมให้ได้ ๗ ล้านความดี เพื่อถวายเทิดพระเกียรติฯ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

6 9

 

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย โซนคุณธรรมในด้านต่าง อาทิเช่น จุดที่ ๑ โซนองค์กรภาคีร่วมจัดงาน จุดที่ ๒ โซนสื่อคุณธรรม จุดที่ ๓ โซนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณธรรม จุดที่ ๔ โซนชุมชนคุณธรรม จุดที่ ๕ โซนการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ จุดที่ ๖ โซนโรงพยาบาลคุณธรรม จุดที่ ๗ โซนธุรกิจคุณธรรม จุดที่ ๘ โซนเยาวชน จุดที่ ๙ โซนอาเซียน จุดที่ ๑๐ โซนโรงเรียนคุณธรรม จุดที่ ๑๑ โซนศาสนา จุดที่ ๑๒ โซนนโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จุดที่ ๑๓ โซนกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม

นำเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การเสวนาการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน “เด็กดี สร้างได้ ง่ายนิดเดียว” เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาทางการสร้างมาตรฐานในโรงเรียนคุณธรรม” สื่อส่งเสริมคุณธรรม ลดเรียน เพิ่มรู้ “ การเสวนา “สรุปบทเรียนและแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” เวทีเยาวชน “  YOUTH Talks” พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา