ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ ๗๘องค์กรภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนไทยมาร่วมแสดงพลังความดีในงาน“สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘” รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

1

พร้อมเปิดตัวโครงการ “๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา    

๑ กันยายน ๒๕๕๙ - อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติติ ครั้งที่ ๘ และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสมัชชาคุณธรรมฯ รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายที่ขับเคลื่อนคุณธรรมความดีทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้า กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

 

2

3

4 5

 

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมากร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในครั้งนี้ ใช้แนวคิดของการรวมพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมความดีทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน ๒ โอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การค้นหาบุคคลที่นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดตัวโครงการ ๗๐ บุคคล ๗ ล้านความดี โดยมีศิลปินดาราผู้เป็นต้นแบบด้านต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรมบนเวที ได้แก่ คุณมยุริญ ผ่องผุดพันธ์, คุณธนพร แวกประยูร, คุณอรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ และคุณกรกฤติ เหล่าตระกูล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเขียนและส่งข้อความการทำดีถวายแด่พ่อหลวงและแม่หลวง โดยจะตั้งเป้ารวบรวมให้ได้ ๗ ล้านความดี เพื่อถวายเทิดพระเกียรติฯ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

6 9

 

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย โซนคุณธรรมในด้านต่าง อาทิเช่น จุดที่ ๑ โซนองค์กรภาคีร่วมจัดงาน จุดที่ ๒ โซนสื่อคุณธรรม จุดที่ ๓ โซนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณธรรม จุดที่ ๔ โซนชุมชนคุณธรรม จุดที่ ๕ โซนการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ จุดที่ ๖ โซนโรงพยาบาลคุณธรรม จุดที่ ๗ โซนธุรกิจคุณธรรม จุดที่ ๘ โซนเยาวชน จุดที่ ๙ โซนอาเซียน จุดที่ ๑๐ โซนโรงเรียนคุณธรรม จุดที่ ๑๑ โซนศาสนา จุดที่ ๑๒ โซนนโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จุดที่ ๑๓ โซนกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม

นำเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การเสวนาการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน “เด็กดี สร้างได้ ง่ายนิดเดียว” เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาทางการสร้างมาตรฐานในโรงเรียนคุณธรรม” สื่อส่งเสริมคุณธรรม ลดเรียน เพิ่มรู้ “ การเสวนา “สรุปบทเรียนและแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” เวทีเยาวชน “  YOUTH Talks” พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest