ศูนย์คุณธรรม เชิญคนไทยร่วมแสดงพลังความดี ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๘ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

 

 

00

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ๗๖ องค์กรภาคีเครือข่าย เชิญชวนคนไทยมาร่วมแสดงพลังความดี ในงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘” รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พร้อมเปิดตัวโครงการ “๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา    

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมชั้นที่ ๑๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม   ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสมัชชาคุณธรรมฯ รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายที่ขับเคลื่อนคุณธรรมความดีทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้า กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

 

7

9

6 3

 

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในครั้งนี้ ใช้แนวคิดของการรวมพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมความดีทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน ๒ โอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การค้นหาบุคคลที่นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดตัวโครงการ ๗๐ บุคคล ๗ ล้านความดี โดยมีศิลปินดาราผู้เป็นต้นแบบด้านต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรมบนเวที ได้แก่ คุณมยุริญ ผ่องผุดพันธ์, คุณธนพร แวกประยูร, คุณอรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ และคุณกรกฤติ เหล่าตระกูล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเขียนและส่งข้อความการทำดีถวายแด่พ่อหลวงและแม่หลวง โดยจะตั้งเป้ารวบรวมให้ได้ ๗ ล้านความดี เพื่อถวายเทิดพระเกียรติฯ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

14

11

12 13

 

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ จัดขึ้นในวันที่ ๑ – ๒  กันยายน ๒๕๕๙ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการเสวนา อภิปราย และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ อาคารรอิมแพคฟอรั่ม ๑ ฮอลล์ ๙ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี