ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผนึกกำลัง เครือข่ายสื่อคุณธรรม (คจส.๑) จัดงานเสวนา “สื่อคุณธรรม นำท้องถิ่น” หวังเสริมสร้างศักยภาพนักสื่อสารมวลชนท้องถิ่น โดย Kick Off โคราช...ที่แรก

8

 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเครือข่ายสื่อคุณธรรม ในนามของคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน“สื่อคุณธรรม รุ่นที่ ๑”(คจส.๑) ได้จัดทำโครงการ “สื่อคุณธรรม นำท้องถิ่น” ขึ้น ณ  ห้องทวีทรัพย์ ชั้น ๒ โรงแรมโคราชโฮเต็ล (KR) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน และนักวิชาชีพสื่อท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างและขยายเครือข่ายสื่อมวลชนที่สนใจ ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย

 ช่วงเช้ามีการจัดงานเสวนา “สื่อคุณธรรม นำท้องถิ่น” ครั้งที่ ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพันธ์ ดิสสะมานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการเสวนา “บทบาทสื่อมวลชนภาคอีสาน กับการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย” โดย อาจารย์สุรัชณา  ฤกษ์ชนะ  อดีตผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์,  พันโท พิสิษฐ์  ชาญเจริญ  ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน, นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ที่ปรึกษาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, นายอำไพ โพธิ์ชัยรัตน์ ผู้ชำนาญการอาวุโส Thai PBS,  และนายสิน สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม 

1

2

3 5


          เนื้อหาการเสวนามีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในสื่อมวลชน เช่น มาตรฐานวิชาชีพ หน้าที่ และความรับผิดชอบของสื่อมวลชน ความระมัดระวังในแง่ของกฎหมาย การไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น การใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นต้น โดยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนที่สื่อควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงความสำคัญของสื่อมวลชนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญอีกด้วย
            ช่วงบ่ายมีการบรรยาย หัวข้อ “คลิปมือถือ สู่งานวารสารศาสตร์เพื่อชุมชน” (Mobile Journalism) โดย นายพิภพ  พานิชภักดิ์  นักวิชาชีพสื่อสารมวลชนอิสระโดยเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตและนำเสนอข่าวที่สร้างขึ้นจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเชื่อว่าจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต
            โครงการ “สื่อคุณธรรม นำท้องถิ่น” ครั้งที่ ๑ นี้ ได้รับความสนใจจากทั้งสื่อมวลชนในท้องถิ่น และนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่วงการสื่อมวลชน และเป็นแนวทางในการจัดโครงการในครั้งต่อไปในท้องถิ่นอื่นๆ  อีกด้วย

6

7

9 10