เครือข่ายความสุขชุมชน ตั้งเป้าหมาย ส่งเสริมธรรมนูญความสุขชุมชน 20 จังหวัด


Image d39ca5c


        วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สนับสนุนการจัดประชุมเครือข่ายความสุขชุมชน ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนเครือข่ายชุมชนที่ร่วมส่งเสริมจัดทำตัวชี้วัดความสุขชุมชน และธรรมนูญความสุขชุมชนตามแนวทาง อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม จำนวน 20 จังหวัด เพื่อร่วมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมขององค์กรชุมชน และกำหนดแผนงานกิจกรรมในการเข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ต้นเดือนกันยายน รวมถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ในปลายปีนี้

        นายศีวโรฒ จิตนิยม ประธานเครือข่ายความสุขชุมชน กล่าวให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า เครือข่ายความสุขชุมชน เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งด้านคุณธรรมความดี ความสามารถ และความสุข โดยการสนับสนุนจากภาคีส่งเสริม 9 หน่วยงาน เช่น ศูนย์คุณธรรม มูลนิธิหัวใจอาสา สนง.ทรัพย์สินฯ พอช. เป็นต้น ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีชุมชนที่สนใจและสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายจำนวน 20 จังหวัด เพื่อมุ่งมั่นส่งเสริมความสุขร่วมของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานคุณธรรม ความดี และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งจะมีโอกาสในการร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และมหกรรมเดินตามรอยพ่อฯ ครั้งที่ 3 ในปลายปีนี้ เชื่อมั่นว่า เครือข่ายชุมชนนี้ จะขับเคลื่อนส่งเสริมชุมชนคุณธรรมได้ โดยต่อยอดจากสิ่งที่ชุมชนดำเนินการกันอยู่ในเวลานี้ เพราะได้คิดและพัฒนามาร่วมกันแล้ว จากนี้ไป จะขยายผลไปสู่ระดับหมู่บ้านให้มากขึ้น และใช้เวทีเครือข่ายในการติดตามอย่างต่อเนื่อง

         ในส่วนของชุมชนที่จะได้มาร่วมจัดแสดงผลงาน ในงานสมัชชาคุณธรรม  ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายนนี้ ขณะนี้ก็มีความพร้อมเต็มที่ที่จะมาร่วมจัดงาน  และเมื่อถึงปลายปีนี้ ชุมชนในเครือข่ายก็จะร่วมกันแสดงผลงานให้สังคมได้รับรู้มากขึ้นว่า การนำหลักความดี ความสามารถ และความสุข ไปพัฒนาอย่างงรอบด้าน จะช่วยแก้ปัญหาสังคมไทย ได้มากที่สุด

Image 4ea8b3e

Image 5ae2623

Image 6f1afc1 Image 6d8ded1