ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ "รวมใจภักดิ์รักลำน้ำขาว"

 

1

 

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจังหวัดราชบุรี และองค์กรเครือข่าย 25 องค์กร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "รวมใจภักดิ์รักลำน้ำขาว" วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขับเคลื่อนส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมราชบุรี ที่มีเป้าหมายเป็นเมืองแห่งความจงรักภักดี พอเพียง สามัคคี มีวินัย

วันที่ 13 ส.ค. 2559 มีการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาชาวบ้าน "การบริหารจัดการน้ำของชุมชุนอย่างยั่งยืน" ผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วยตัวแทนชาวบ้าน ตัวแทนจากท้องถิ่น นักส่งเสริม และนักวิชาการ รวมทั้งมีการแสดงดนตรีเพื่ออนุรักษ์จากกลุ่มศิลปินจิตอาสา        

 

2 3
8 9

 

 

วันที่ 14 ส.ค. 2559 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้แทนองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม และการปลูกต้นไม้ร่วมกันตามลำน้ำขาว ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร

 

11 12


5

7

 

กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องร่วมกันรักษาและใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับคุณธรรมหลักของเป้าหมายของจังหวัดคุณธรรมราชบุรี โดยเฉพาะเรื่องความสามัคคี และความพอเพียง ที่ได้ส่งผลเป็นรูปธรรมให้เห็นในกิจกรรมปลูกต้นไม้ฯในครั้งนี้