เครือข่ายความดี จังหวัดร้อยเอ็ดจัดเวทีถอดบทเรียนประเด็น“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”


“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสาเกตุนคร มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” 

 

20160809 2635

 

เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพระมหาชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์คุณธรรรม ร่วมกับ คณะทำงานคุณธรรม ๙ เครือข่าย จัดประชุม“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสาเกตุนคร มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”โดยมีสาระสำคัญอาทิเช่น เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมร้อยเอ็ด จะต้องผลักดันให้เกิด วินัย ใฝ่คุณธรรม ให้เป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ส่วนปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด คือ การมีกลไกที่มีความเป็นมาจากทุกภาคส่วน “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กำหนดให้เป็นนโยบายการขับเคลื่อนระดับจังหวัดและการมีบันทึกความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนมากกว่า ๔๐ องค์กร

20160809 2323

20160809 4970

20160809 3012 20160809 5985

 

 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะ เพื่อการยกระดับทางนโยบายในระดับต่อไปคือ ต้องจัดให้มีกลไกหรือคณะทำงานติดตามประเมินผลรวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ให้เข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายในเวทียังมีการนำเสนอผลการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีคุณธรรมที่ต้องเร่งฟื้นฟูและส่งเสริมโดยเร่งด่วนคือ ความมีฉันทะ มีวินัย และความอดทน แต่ในทางกลับกันจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีคุณธรรมด้านความกตัญญูที่เข้มแข็ง