แถลงข่าวโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจภักดิ์ รักลำน้ำขาว"

 

74710

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดแถลงข่าวโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจภักดิ์ รักลำน้ำขาว" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานแถลงข่าว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

 

74714 74717

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในงานกล่าวว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีล้วนเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะทรงอุปภัมภ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ความเป็นไทย กระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ผ่านการนำเสนอวัฒนธรรมในหลายมิติ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และความเป็นเลิศด้านศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ รักลำน้ำขาว"

 

 

 74709 74716

 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจภักดิ์ รักลำน้ำขาว"  นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ยังทำให้เกิดการกระตุ้นให้คนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ศูนย์คุณธรรมยังคาดหวังว่า จะทำให้ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และส่งเสริมคุณธรรมหลัก ๓ ประการ ของคนในจังหวัด ได้แก่ ความพอเพียง  สามัคคี และความมีวินัย อย่างเป็นรูปธรรม  ส่วนหน่วยงานภายนอกที่จะมาร่วมงาน ก็จะได้มีโอกาสนำศักยภาพที่มีมาช่วยเสริมในสิ่งที่ชุมชนต้องการ  และได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ให้เกิดความแน้นแฟ้นยิ่งขึ้น

          

โครงการรวมใจภักดิ์  รักษ์ลำน้ำขาว จะจัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ ที่โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด  หมู่ที่ ๑๓  ตำบลบ้านคา  อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  คาดว่าจะมีประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ ๘๐๐ คน