ภาคีเครือข่ายร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 

1

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย 74 องค์กร เพื่อหารือเกี่ยวกับรูปแบบและความพร้อมในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอบิน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ

          ช่วงเช้า นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 กล่าวเปิดการประชุม จากนั้น นายสิน สื่อสวน เลขานุการกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 นำเสนอกรอบคิด และภาพรวมการจัดงานสมัชชาฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนกรมศาสนา ขึ้นกล่าวแนวทางการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม

 

 74062

74063

209919 74066

 

 

 

          องค์กรภาคีผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนที่แสดงความคิดเห็นที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการดำเดินการในอนาคต

          ช่วงบ่าย มีการนำเสนอรูปแบบการเตรียมงานและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำรายละเอียด รูปแบบ และข้อมูลการนำเสนอนิทรรศการตามกลุ่มโซนต่างๆ ได้แก่โซนเฉลิมพระเกียรติ โซนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โซนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม โซนจังหวัดคุณธรรม โซนการแสดงผลงานองค์กรภาคีร่วมจัด โซนคุณธรรมอาเซียน และโซนแสดงองค์ความรู้เครือข่ายคุณธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้

 

 74067  12