องค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

ประชมสมชชาชาต1

 

 ( ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙)  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี ประชุมการจัดงานจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๘  โดยมี พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์  คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม  กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน  ร่วมกันจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน  ในปีนี้ ๒๕๕๙  คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  ประธานกรรมการฯ   ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดงานฯ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ  ๗๐  ปี  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน - วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙  ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์ ๙)  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี   โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีจำนวน ๗๐ องค์กรเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน

 

ประชมเตรยมสมชชาชาต2

 

นายสิน  สื่อสวน  กล่าวถึงสมัชชาคุณธรรมว่า เป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยนำเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหรือกิจกรรมดี ๆ ของเครือข่ายองค์กรภาคีมาต่อยอดเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณธรรมแห่งชาติ   ในงานจะประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กิจกรรมวิชาการ  การปาฐกถาพิเศษ  การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม  และการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ เป็นต้น  กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม  แสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรคุณธรรมจากทุกภาคส่วน และทุกกลุ่มเครือข่าย  จึงขอเชิญชวนให้องค์กรภาคีที่เข้าร่วมในปีนี้ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้จริง และคาดหวังว่างานสมัชชาครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของแกนนำเครือข่ายองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมและประชาชนให้ใช้คุณธรรมนำการพัฒนาและใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความยั่งยืนของประเทศชาติ