อนุ สปท.พิจารณาการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ สำหรับองค์กรชุมชน หวังส่งมอบรัฐบาลสร้าง KPI คุณธรรมประเทศ

 

ขาวอน สปท

 

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ที่ประชุมอนุคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ประธานอนุฯ เห็นชอบข้อเสนอ การจัดทำมาตรฐานด้าน จริยธรรมขององค์กรชุมชน เพื่อการปฏิรูปหน่วยงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้องให้มีบทบาทหน้าที่และอำนาจการจัดการทางกฏหมายเพื่อการส่งเสริมและการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  และการปฏิรูปการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีเกณฑ์มาตรฐานกลางของชาติในการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมแก่องค์กรชุมชน และริเริ่มจากการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคที่เกี่ยวข้อง ไปผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ที่สามารถเทียบเคียงได้กับเกณพ์มาตรฐานในระดับสากล มีระบบการตรวจประเมิน การรับรองการได้มาตรฐาน โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศ   รวมถึงปรับปรุงกลไกการบริหารเพื่อการขับเคลื่อนเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรชุมชน ให้มีหน่วยงานหลักชัดเจน  

          องค์กรชุมชนเป็นภาคหน่วยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านอื่นๆ ที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ แต่องค์กรชุมชนที่สำคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม มี ๔ องค์กรหลัก คือ ๑) กองทุนหมู่บ้าน มีจำนวนกองทุน ถึง ๗๙,๒๒๕ กลุ่ม มีสมาชิกรวม ๑๒,๘๐๑,๔๔๔ คน และมีเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า ๒๑๘,๘๙๙.๗๔ ล้านบาท (คิดเป็น ๘.๕ % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙)
๒) กองทุนสวัสดิการชุมชน มีจำนวนกองทุน ถึง ๕,๘๖๓ กลุ่ม มีสมาชิกรวม ๔.๒๕ คน และมีเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า ๖,๐๔๖.๓๕ ล้านบาท  ๓) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีจำนวนกองทุน ถึง ๑๕,๖๗๓ กลุ่ม มีสมาชิกรวม ๒.๗๗ คน และมีเงินสัจจะสะสม ๔,๙๖๐.๕๑ ล้านบาท  ๔) สภาองค์กรชุมชน เป็นองค์กรเชิงโครงสร้างเพื่อการจัดการตนเองที่เกิดจากการมีส่วนร่วมผู้แทนชุมชน ท้องถิ่น มีจำนวนตำบล ถึง ๔,๖๒๑ แห่ง มีสมาชิกรวม ๑๕๖,๙๗๖ คน  ซึ่งจะเห็นว่าองค์กรชุมชนมีระบบการบริหารจัดการเงินงบประมาณจากภาครัฐบาลและการจัดการแก้ใขปัญหากับความต้องการของสมาชิก ที่ต้องอาศัยหลักคุณธรรมและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ  แต่จากการศึกษา พบสาเหตุที่ทำให้การบูรณาการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมของประเทศไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากปัญหา ข้อจำกัดทางกฏหมายที่ยังไม่การกำหนดภารกิจความชัดเจนให้มีหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นปัญหาที่องค์กรชุมชนไม่มีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อองค์กรชุมชนก็ไม่มีการจัดแบ่งส่วนงานและบุคคลากรในการทำหน้าที่ที่ชัดเจน  ที่สำคัญประเทศไทยยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมกลาง เพื่อใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่องค์กรชุมชนที่เป้นเกณฑ์ของชาติ ที่สามารถใช้เป็นเครือ่งมือในการตรวจประเมินและรับรอง และเป็นกรอบในการส่งเสริมพัฒนาขององค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน  “ศูนย์คุณธรรม เห็นประโยชน์ว่าหากมีมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรชุมชนเกิดขึ้น จะใช้เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนที่เป็นฐานรากของสังคมและเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง  หากองค์กรชุมชนเหล่านี้เข้มแข็งจะสามารถบริหารงบประมาณที่มีจำนวนมากให้เกิดประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งในกระบวนการพัฒนาที่ผ่านมาหน่วยงานส่งเสริมทั้ง  ๔ กลุ่มข้างต้น ได้ให้ความร่วมมือและยินดีที่จะร่วมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการขับเคลื่อนมาตรฐานไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรชุมชน” นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าว

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest