อนุ สปท.พิจารณาการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ สำหรับองค์กรชุมชน หวังส่งมอบรัฐบาลสร้าง KPI คุณธรรมประเทศ

 

ขาวอน สปท

 

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ที่ประชุมอนุคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ประธานอนุฯ เห็นชอบข้อเสนอ การจัดทำมาตรฐานด้าน จริยธรรมขององค์กรชุมชน เพื่อการปฏิรูปหน่วยงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้องให้มีบทบาทหน้าที่และอำนาจการจัดการทางกฏหมายเพื่อการส่งเสริมและการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  และการปฏิรูปการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีเกณฑ์มาตรฐานกลางของชาติในการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมแก่องค์กรชุมชน และริเริ่มจากการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคที่เกี่ยวข้อง ไปผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ที่สามารถเทียบเคียงได้กับเกณพ์มาตรฐานในระดับสากล มีระบบการตรวจประเมิน การรับรองการได้มาตรฐาน โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศ   รวมถึงปรับปรุงกลไกการบริหารเพื่อการขับเคลื่อนเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรชุมชน ให้มีหน่วยงานหลักชัดเจน  

          องค์กรชุมชนเป็นภาคหน่วยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านอื่นๆ ที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ แต่องค์กรชุมชนที่สำคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม มี ๔ องค์กรหลัก คือ ๑) กองทุนหมู่บ้าน มีจำนวนกองทุน ถึง ๗๙,๒๒๕ กลุ่ม มีสมาชิกรวม ๑๒,๘๐๑,๔๔๔ คน และมีเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า ๒๑๘,๘๙๙.๗๔ ล้านบาท (คิดเป็น ๘.๕ % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙)
๒) กองทุนสวัสดิการชุมชน มีจำนวนกองทุน ถึง ๕,๘๖๓ กลุ่ม มีสมาชิกรวม ๔.๒๕ คน และมีเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า ๖,๐๔๖.๓๕ ล้านบาท  ๓) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีจำนวนกองทุน ถึง ๑๕,๖๗๓ กลุ่ม มีสมาชิกรวม ๒.๗๗ คน และมีเงินสัจจะสะสม ๔,๙๖๐.๕๑ ล้านบาท  ๔) สภาองค์กรชุมชน เป็นองค์กรเชิงโครงสร้างเพื่อการจัดการตนเองที่เกิดจากการมีส่วนร่วมผู้แทนชุมชน ท้องถิ่น มีจำนวนตำบล ถึง ๔,๖๒๑ แห่ง มีสมาชิกรวม ๑๕๖,๙๗๖ คน  ซึ่งจะเห็นว่าองค์กรชุมชนมีระบบการบริหารจัดการเงินงบประมาณจากภาครัฐบาลและการจัดการแก้ใขปัญหากับความต้องการของสมาชิก ที่ต้องอาศัยหลักคุณธรรมและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ  แต่จากการศึกษา พบสาเหตุที่ทำให้การบูรณาการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมของประเทศไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากปัญหา ข้อจำกัดทางกฏหมายที่ยังไม่การกำหนดภารกิจความชัดเจนให้มีหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นปัญหาที่องค์กรชุมชนไม่มีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อองค์กรชุมชนก็ไม่มีการจัดแบ่งส่วนงานและบุคคลากรในการทำหน้าที่ที่ชัดเจน  ที่สำคัญประเทศไทยยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมกลาง เพื่อใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่องค์กรชุมชนที่เป้นเกณฑ์ของชาติ ที่สามารถใช้เป็นเครือ่งมือในการตรวจประเมินและรับรอง และเป็นกรอบในการส่งเสริมพัฒนาขององค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน  “ศูนย์คุณธรรม เห็นประโยชน์ว่าหากมีมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรชุมชนเกิดขึ้น จะใช้เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนที่เป็นฐานรากของสังคมและเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง  หากองค์กรชุมชนเหล่านี้เข้มแข็งจะสามารถบริหารงบประมาณที่มีจำนวนมากให้เกิดประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งในกระบวนการพัฒนาที่ผ่านมาหน่วยงานส่งเสริมทั้ง  ๔ กลุ่มข้างต้น ได้ให้ความร่วมมือและยินดีที่จะร่วมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการขับเคลื่อนมาตรฐานไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรชุมชน” นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าว