ศูนย์คุณธรรมเสริมหนุนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พัฒนากองทุนหมู่บ้านสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล

 

กองทนหมบาน1

(๒๕  ก.ค. ๒๕๕๙)  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและธรรมภิบาล กับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและธรรมภิบาล “เป็นที่ยินดีที่กองทุนหมู่บ้านก้าวเดินมาถึงปีที่ ๑๕  สามารถเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ใช้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการช่วยเหลือประชาชนและเศรษฐกิจระดับฐานราก ช่วยเหลือรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐบาล  ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในระดับวิกฤตไม่เกิน ๖ พันกองทุน ซึ่งในปีงบประมาณ ๖๐ มีแผนในการฟื้นฟูให้กองทุนหมู่บ้านทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ระบบตามนโยบาลของรัฐบาล” นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รตม.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว 

 

กองทนหมบาน2

 

ภาคีความร่วมมือจึงมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้านให้แข็งแรง สามารถเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการทางโครงสร้างทั้งการกำกับดูแลเงิน การจัดทำระบบบัญขีที่เป็นมาตรฐาน และการดำเนินแผนงานที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก  แต่ในอนาคตกองทุนหมูบ้านจำเป็นต้องพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรและสมาชิก  “การสร้างความเข็มแข็งขององค์กรชุมชน พลังที่ยั่งยืนคือพลังคุณธรรม  กองทุนหมู่บ้านจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคนในชุมชนโดยใช้เงินเป็นกลไกการพัฒนาสมาชิกและชุมชน การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น มีคุณธรรม เปิดเผยโปร่งใส่  ศูนย์คุณธรรม เข้ามามีบทบาทในการเสริมพลังให้กับองค์กรชุมชนได้ โดยร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน ในการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ๑) พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งศูนย์คุณธรรมมีชุดประสบการณ์ที่ถือเป็นจุดแข็งของการพัฒนาคุณธรรม คือ การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณธรรม ทั้งระดับบุคคลและองค์กร  สามารถพัฒนาหลักสูตรสำหรับกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาแกนนำของกองทุนหมู่บ้านใหเป็นกลไกการพัฒนาตนเอง  ๒) ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กองทุนหมู่บ้านมีบทบาทส่งเสริมคุณธรรมให้กับสมาชิก ซึ่งเป็นการปรับแนวคิดมุมมองการส่งเสริมจากเดิมส่งเสริมเศรษฐกิจ มาเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป  ในเวลาเดียวกับศูนย์คุณธรรมกำลังปรับบทบาทมาทำหน้าที่การส่งเสริมมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานคุณธรรม  ซึ่งจะให้ความสำคัญกับกลุ่มองค์กรชุมชนเป็นเป้าหมายสำคัญ เพราะถือว่าเป็นองค์กรฐานรากของสังคมโดยรวมของประเทศ” นายสิน  สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมกล่าว

นายธนี ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กล่าว ที่ผ่านมากองทุนหมู่บ้านได้รับความร่วมมือจากภาคีหน่วยงานต่างๆ พัฒนาให้กองทุนหมู่บ้านปฎิบัติภาระกิจเป็นกลไกภาครัฐในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนฐานรากรากมาอย่างต่อเนื่องครบ ๑๕ ปี  ในปี ๒๕๖๐ ผมอยากเห็นว่า กองทุนหมู่บ้านมีกระแสชื่นชมยกย่องได้รับการยอมรับจากสังคมมาขึ้น มีจำนวนสมาชิกกองทุนเพิ่มจากความไว้วางใจให้กองทุนหมู่บ้านเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างแท้จริง จึงได้ทำความร่วมมือกับภาคีกรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และหวังว่าในปี ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรมจะส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานกองทุนหมู่บ้านและประกาศยกย่องกองทุนหมู่บ้านที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ   เป้าหมายการพัฒนากองทุนจึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านให้สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเลิศดัานคุณธรรมและธรรมาภิบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ  ซึ่งเป็นงานที่เครือข่ายต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันเพื่อประชาชนและประเทศชาติ”