งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒

13900275 1033265360092546 4306873493424615714 n

 

(๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ) ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาท” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงงานที่ทำให้ข้าราชการและคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนไทยในประเทศหรือคนไทยในต่างแดน รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแบบอย่างในการทำงานของตนเองตามบทบาทภารกิจ ซึ่งในการทำงานไม่ควรแบ่งแยกแบ่งฝ่าย แบ่งจังหวัด  เพราะงานพัฒนาเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชน สังคม จังหวัดและประเทศดีขึ้นอย่างยั่งยืน  จากนั้นเป็นการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศ. เกียรติคุณพิเศษ นพ. เกษม  วัฒนธรรมชัย  องคมนตรีองคมนตรี  ม.ล. ปนัดดา  ดิศกุล   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม และผู้แทนเครือข่าย ๑๑ เครือข่าย ตามข้อตกลงดังนี้ “ภาคีเครือข่าย  มีความประสงค์ที่จะร่วมกันส่งเสริมการขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดพิจิตร สู่จังหวัดคุณธรรมสร้างสุข  จาก ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ตามรูปแบบและความสมัครใจของเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  ความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด โดยมุ่งเน้นในความดี ความงาม ความสุขที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ จากจุดเล็กๆขยายวงกว้างออกไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด พร้อมร่วมจับมือสานพลัง เสริมกำลังใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จนปรากฏ คุณธรรมเป้าหมาย คือ มีน้ำใจ รับผิดชอบ จิตอาสาภายใต้การนำด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 13880391 1814840618744454 5295377166836605308 n

 13891919 1033265273425888 4039363462775102518 n

 Image 69750e7  Image c111245

 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักการทรงงานของในหลวง”  โดย ศ. เกียรติคุณพิเศษ นพ. เกษม  วัฒนธรรมชัย  องคมนตรี  มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพราะเกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนของพระองค์  เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิม ทั้งด้านธรรมชาติ สังคม ภาวะคนล้นโลก  ทำให้ในการประชุมของสหประชาชาติซึ่งองค์กรระดับโลกมีข้อเสนอ ว่าการพัฒนาประเทศต้องมีการถามประชาชนและให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงไปใช้ในการพัฒนา เพราะสามารถสร้างความยั่งยืนได้จริง  สามารถสร้างความสมดุลในภาวะสังคมปกติและสามารถสร้างความยั่งยืนในสังคมอนาคต  และเป็นเครื่องมือการป้องกันและรับมือวิกฤติต่างๆในระดับพื้นที่และประเทศประเทศ

 

13680438 1814840648744451 9203310258854501318 o

 

เวทีเสวนา  “การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ผู้ดำเนินรายการ  คือ พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม ร่วมเสวนา ๕ ท่าน พระมหาวรพล วรพโล ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม   นายแพทย์วิศิษฐ์        อภิสิทธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก ผู้แทนเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม  นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์  ผู้แทนเครือข่ายผู้สูงอายุคุณธรรม  นายวิรัตน์   ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาผู้แทนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม  และนางวราภรณ์  วงษ์สมบัติ  ผู้แทนเครือข่ายเกษตรคุณธรรม เนื้อหาโดยรวมของการเสวนาในครั้ง พบว่า แต่ละเครือข่ายจะมีคุณธรรมพื้นฐานในการขับเคลื่อนงานแต่ละประเด็นได้แก่  จิตอาสา  มีน้ำใจ  มีเมตตากรุณา  ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  สิ่งสำคัญของการรวมเป็นเครือข่ายคือ มีอุดมการณ์ มีแผนและมีเครือข่าย ไปสู่เป้าหมายการสร้าง ความมีน้ำใจ รับผิดชอบ จิตอาสา ให้เป็นอัตลักษณ์สำคัญของคนพิจิตรต่อไป

 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี  มอบประกาศเชิดชูเกียรติ และมอบเกียรติบัตร ผู้ทำความดี มีคุณธรรม ให้กับผู้แทนของแต่ละเครือข่าย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๔ คน เพื่อสร้างกำลังใจในการขับเคลื่อนงานจังหวัดต่อไป 

 

 Image fd75afd 13767265 1814840695411113 1095133945796850926 o