กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดเวทีวิชาการ “กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙   บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานด้านคุณธรรม และพัฒนาภาพรวมและการบริหารจัดการสถานศึกษา มีโรงเรียนคาทอลิกเข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๐ โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ๔ องค์กร รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๘๙ คน

messageImage 1469438680056     messageImage 1469438601064

เวทีนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมด้านคุณธรรมและการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ของต้นแบบโรงเรียนคาทอลิก ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์   โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพฯ และ โรงเรียนไตรราชวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ เป็นปีที่ ๒ จากนั้นมุขนายก  ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นผู้กล่าวต้องรับและกล่าวเปิดงาน จากนั้นนางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และแนวคิดกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยยกตัวอย่างรูปธรรม : บางมูลนากโมเดล   โรงเรียนมัธยมต้นแบบของจังหวัดพิจิตร จากนั้นนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวปิดเวทีวิชาการและกล่าวชื่นชมให้กำลังใจกับโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ต่อไป

messageImage 1469438618911  messageImage 1469438632251  messageImage 1469438669658

 

“แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” นับเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาเยาชนของชาติในโรงเรียนคาทอลิก ...สังคมอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตหากเราเน้นที่คุณธรรม จริยธรรม ลงไปในตัวเด็กๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านคุณธรรม...ฝันที่ผมหวังไว้เริ่มเห็นความเป็นจริงที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องนี้...ผู้ที่ขับเคลื่อนหรือผู้นำคือ มุขนายก ยอแซฟ   ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ โดยมีโรงเรียนนำร่องเพื่อพัฒนาคุณธรรม ๓ โรงเรียน คุณพ่อเอกชัย ชินโคตร ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คุณแม่สมพิศ กตัญญู ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย แกนนำในการส่งเสริมคุณธรรม...วันนี้แนวทางการทำงานด้านคุณธรรมมีพลังมากขึ้นเราจะสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม...(เนื้อหา : เลิศศักดิ์ แจ่มคล้าย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์)    

 สำหรับก้าวต่อไปของเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิกหลังจากเวทีบ้านผู้หว่าน คือ แต่ละโรงเรียนจะหารือการดำเนินกิจกรรมของตนเองกันอีกครั้งและเลือกพื้นที่โรงเรียนต้นแบบเพื่อไปศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้วางแผนกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ในบริบทของตนเอง และวางแผนจะมีเวทีในการพบกันอีกครั้งเพื่อนำเสนอความก้าวหน้ากิจกรรมของแต่ละโรงเรียนในระยะต่อไป

(ขอบคุณภาพ : เลิศศักดิ์ แจ่มคล้าย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์)