งานสมัชชาประชารัฐบุรีรัมย์ จังหวัดคุณธรรม 9 ดี ต้นแบบความสำเร็จชุมชนคุณธรรม

 

7

 

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 มีการจัด งานสมัชชาประชารัฐบุรีรัมย์ จังหวัดคุณธรรม 9ดี ณ เวทีโดม สวนรมย์บุรี จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นงานที่นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้หลัก 9 ดีตามแนวคิดของนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหลักในการขับเคลื่อน เป็นการสร้างเสริมสังคมคุณธรรมโดยเริ่มต้นจากรากฐาน

         งานสมัชชาประชารัฐบุรีรัมย์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และคณะอนุกรรมการร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในงาน ท่านได้กล่าวกับผู้ร่วมงานสมัชชาในครั้งนี้มีใจความว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีน่าส่งเสริมและนำเป็นโครงการต้นแบบ โดยจะเสนอเป็นต้นแบบและผลักดันเป็นนโยบายในระดับชาติผ่านทางคณะกรรมการร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป

 

11

10

1x 6

 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย อาทิ พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ คณะกรรมการร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ได้ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการและร่วมเสวนาภายในงาน เนื้อหาของการเสวนาเป็นการบอกเล่าถึงหลักธรรมนูญหมู่บ้านที่ใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน อาศัยโครงสร้างที่มีอยู่คือสภาผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยตนเอง โดยยึดหลักของความมีจิตสำนึกในการเกรงกลัวต่อบาปซึ่งอาศัยภูมิปัญญาและจารีตที่ดีงามของบรรพบุรุษ ซึ่งผลจากการใช้หลัก 9 ดีในจังหวัดบุรีรัมย์นี้ได้ส่งผลเป็นรูปธรรมและได้นำมาแสดงในงานครั้งนี้

ภายในงานมีภาคส่วนต่างๆ ร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นทั้งในส่วนนิทรรศการและผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนคุณธรรมนำโดยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมพุทธวจนะบุรีรัมย์ คณะกรรมการบริหารตลาดเซราะกราว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น รวมผู้ร่วมงานทั้งหมดกว่า 1,000 คน

2

          ศูนย์คุณธรรมร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดงานนี้ขึ้น ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดีนี้จะมีการนำเสนอและต่อยอดในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนปีนี้อีกด้วย หากท่านใดสนใจว่าหลักแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดีนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง และแต่ละข้อมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้าง เชิญเข้าร่วมชมได้อีกในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติดังกล่าวนี้