กำหนดการ การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒

กำหนดการ

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒ และ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาทสำหรับบุคลากรของจังหวัดพิจิตร

วันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

***********************************************

เวลา รายการ

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.           - ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.           - ศ. เกียรติคุณพิเศษ นพ. เกษม วัฒนธรรมชัย องคมนตรี และ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

                                       เดินทางมาถึงบริเวณจัดงาน ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า

                                      - ชมนิทรรศการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร

                                      - กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และองคมนตรี โดย นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.          - การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาท”  โดย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.          - การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักการทรงงานของในหลวง”  โดย ศ. เกียรติคุณพิเศษ นพ. เกษม วัฒนธรรมชัย องคมนตรี

                                    - ศ. เกียรติคุณพิเศษ นพ. เกษม วัฒนธรรมชัย องคมนตรี  มอบโล่รางวัล ให้กับครอบครัวตั้งกตติถาวร ในโอกาศที่ได้บริจาคเงิน ให้กับโรงพยาบาลบางมูลนาก

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.            - บรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับการสนับสนุนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์

                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.           - การเสวนา “การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. -         - ประกาศเชิดชูเกียรติ และมอบเกียรติบัตร ผู้ทำความดี มีคุณธรรม โดย นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ  

          - รับประทานอาหารว่าง

          เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น.

          - การแต่งกาย: ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

          ** กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม