คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการศูนย์คุณธรรมร่วมหารือแนวทางของศูนย์ฯ


1 1

         

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมในการที่จะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

          สืบเนื่องจากที่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 2/2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดภารกิจของศูนย์คุณธรรมที่ได้รับมอบหมายให้มีส่วนในการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ทางศูนย์ฯจึงได้จัดการประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว

การประชุมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการศูนย์คุณธรรมในครั้งนี้มีนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์เป็นประธานในการประชุม และมีนายสีมา สีมานันท์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมร่วมหารือ ประเด็นของการหารือเน้นหนักในเรื่องของการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแหน่งชาติฉบับที่ 1 และภารกิจที่ทางศูนย์ฯได้รับมอบหมาย รวมถึงการดำเนินงานให้เหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่ของศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการในภารกิจส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 

6 1 2 1 5 1