เวทีขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” ในโครงการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม วัฒนธรรมจังหวัดศรีษะเกษ

191072

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดเวทีขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ “เมืองศรี  อยู่ดีมีแฮง” ในโครงการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนประชารัฐ เพื่อบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและชุมชน  วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โดยการจัดงานครั้งนี้ นายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำเกลี้ยง เป็นเจ้าบ้านกล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา นายสมพร อาษา เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวทีประชุม   วัฒนธรรมจังหวัดศรีษะเกษ นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ ทำความเข้าใจเรื่องเป้าหมาย 5 ดี “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” จากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายสิน  สื่อสวน พูดคุยทำความเข้าใจกับแกนนำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาสวัดต่างๆในอำเภอน้ำเกลี้ยง และและเยาวชนในอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  กว่า ๑๕๐ คน โดยกล่าวถึงความเป็นมาของการเริ่มต้นจากศูนย์คุณธรรมในการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ต่อมาทางศูนย์คุณธรรมและพื้นที่ได้หารือกับเจ้าคณะอำเภอ และพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นตรงกันว่า ควรมีการขับเคลื่อนเรื่องอำเภอคุณธรรมร่วมกัน  ซึ่งอำเภอน้ำเกลี้ยงไม่ใช่ที่แรกที่ขับเคลื่อนเรื่องอำเภอคุณธรรม แต่มีที่อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร ซึ่ง ความหมายของอำเภอคุณธรรม คือ ตัวอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการต่างๆ  จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องราวในอำเภอ และให้บริการประชาชนด้วยคุณธรรมความโปร่งใสต่างๆ เหล่านี้คือเรื่องของอำเภอ พัฒนาอำเภอให้เปิดเผยโปร่งใสเป็นที่พึ่งของประชาชน และตัวอำเภอเองจะต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการลูกจ้าง และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของคุณธรรมความดี และต้องประกอบส่วนกันทุกภาคส่วนในอำเภอ เช่น รพสต. ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ เรื่องคุณธรรมความดีคือ ความดีในวิถีชีวิตของคน  คุณธรรมหลักสำคัญที่ควรมีในสังคม เช่น  ความซื่อตรง  วินัย ความรับผิดชอบ ความพอเพียง และจิตอาสา แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมจะทำให้ชีวิตดี องค์กรดี และชีวิตมีความสุข 

 

191090

 

191091

 

191093

 

191073 191082 191083

 

ทำอย่างไรให้เป็นอำเภอคุณธรรม เป็นสิ่งที่ท้าทาย ดังนั้นศูนย์คุณธรรมจึงมาเชิญชวนเนื่องจากเป็นเรื่องที่ดี และศุนย์คุณธรรมจะช่วยในการค้นหาต้นทุนความดีที่มีอยู่  ปัญหาที่ทำให้ชุมชนไม่มีความสุขหรือปัญหาที่อยากแก้มีอะไรบ้าง  เมื่อนำสองเรื่องมาวิเคราะห์ร่วมกัน ว่าปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ก็จะพบว่า แต่ละหน่วยงาน/องค์กรจะทำเรื่องอะไรร่วมกัน  เรื่องคุณธรรมความดีจะทำอย่างไรให้แทรกเข้าไปในวิถีชีวิตปกติของคนชุมชนอย่างไรบ้าง  เมื่อแต่ละพื้นที่มีการขับเคลื่อนไปในเรื่องต่างๆและศูนย์คุณธรรม ก็จะยกย่องเชิดชูกัน  หลักการ คือ สมัครใจ  ระเบิดมาจากข้างใน  ใช้ฐานความดี ไม่ใช้ฐานอำนาจ

บทบาทของศูนย์คุณธรรม คือ การปลุกระดม ชวนคิดชวนคุยให้คนในพื้นที่มาช่วยกันทำ  สนับสนุนการพบปะพูดคุยกันระหว่างกลุ่ม และ เรื่ององค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งการขยายผลความดีในพื้นที่สู่สังคมให้กว้างขวางมากขึ้น  และสังเคราะห์ความดีต่างๆที่เกิดขึ้นไปสู่การขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป

ในช่วงท้ายของการประชุม ได้มีการร่วมกันประกาศคำปฏิญาณตน เพื่อขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมอำเภอน้ำเกลี้ยงตามแนวทาง ๕ ดี ร่วมกันดังนี้

      ๑)   จะร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม

      ๒)   จะเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ กตัญญูรู้คุณและดำรงตนตามวิถีถิ่น วิถีไทย ของเด็กและเยาวชน

      ๓)    จะอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันฉันท์พี่น้อง

      ๔) จะพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

      ๕)    จะดำรงตนอย่างพอเพียง ประหยัดอดออม ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข และสิ่งเสพติดต่างๆ 

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest