"การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ"

"การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ"

20160705 100311

 

ศูนย์คุณธรรม จัดประชุม“การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ” ซึ่งมีผู้แทนจาก กลุ่มธุรกิจในจังหวัดราชบุรีเข้าประชุม จำนวน ๑๗ บริษัท สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านสังคมและด้านการส่งเสริมธรรมภิบาลขององค์กร รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการบริหารองค์กรและอื่นๆ โดยมีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมกล่าวต้อนรับ และดำเนินการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ รัตนมุขย์  จากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรกระบวนการ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ  โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์  อำเภอ จังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้กล่าวกับคณะผู้แทนจากกลุ่มธุรกิจมีใจความดังนี้มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมมีที่มาจากรัฐธรรมนูญร่างแรกที่มีเรื่องของมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งส่วนใหญ่ภาครัฐเป็นผู้กำหนดและวัดผลกับองค์กรจากหลายหน่วย ดังนั้นศูนย์คุณธรรมจึงเสนอทางเลือกในการพัฒนาเครื่องมือให้กับองค์กรต่างๆ ในการการดำเนินการของแต่ละองค์กรเอง เพื่อพัฒนาองค์กร เสนอให้กับกลุ่มของโรงเรียนคุณธรรม กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สภาองค์กรชุมชน องค์กรเหล่านี้น่าจะมีมิติด้านมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในระดับใหญ่ รวมทั้งภาคธุรกิจรายย่อยด้วยเช่นกัน

 

7070

 

 จากการจัดเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอ มีประเด็นการพูดคุย ดังนี้

 • ประโยชน์ของการประเมินมาตรฐานบริษัทส่งเสริมคุณธรรม
 • ความคาดหวังเมื่อผ่านการประเมินมาตรฐาน (ทั้งในส่วนของบริษัท และพนักงาน)
 • การประเมินเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรควรมีมิติอะไรบ้างที่น่าที่จะมีการพิจารณาตรวจสอบ
 • แต่ละมิติควรมีตัวบ่งชี้อะไรบ้างที่สะท้อนมิตินั้น ๆ อย่างครบถ้วน

 

ผลที่ได้จากการจัดเวทีระดมความคิด“การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ”

ประโยชน์ของการประเมิน ความคาดหวังเมื่อผ่านการประเมินมาตรฐาน
 • ภายใน
  • เพื่อให้รู้ถึงจุดอ่อน และจุดแข็งขององค์กร
  • พนักงานรักองค์กร เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร
  • มีความสามัคคี
  • มีภูมิคุ้มกันทางจิต
  • การลาออกของพนักงานน้อยลง
  • อุบัติเหตุ เจ็บป่วยลง
  • เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
  • ช่วยให้พนักงานมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
  • ทำให้บริษัทรู้ว่าต้องปรับปรุง และพัฒนาเรื่องใด
 • ภายนอก
  • เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  • ความไว้วางใจจากภายนอก
  • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า  สังคม
  • สร้างคนดีคืนให้สังคม
  • เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 • บริษัท
 • ผู้บริหารให้การสนับสนุน
  • มีผลผลิตที่มากขึ้น 
  • ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและองค์กร
  • ลดปัญหาภายใน
  • สินค้ามีคุณภาพ
 • พนักงาน
  • พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
  • เกิดการทำงานเป็นทีม
  • พนักงานให้ความร่วมมือ
  • พนักงานมีความสุข 
  • พนักงานมีจิตใจดี มีสังคมแห่งการแบ่งปัน
  • คุณภาพชีวิตดีขึ้น/ ครอบครัวดีขึ้น
  • เงินเดือนมากขึ้น
  • ภายนอก
   • การยอมรับทางสังคม
   • ความยั่งยืน
   • คุณภาพของงานดีขึ้น
   • ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ

 

มิติด้านการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร

มิติด้านคุณธรรม ตัวบ่งชี้

ด้านองค์กร

     ๑.     นโยบาย

    ๑.ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์

    ๒.ผู้บริหารเอาจริง เอาจัง และสนับสนุนการเนินงาน

๒.     โครงสร้าง ๑.  มีคำสั่ง หน้าที่ คณะทำงานที่ชัดเจน
๒.     แผนงาน ๑.  มีแผนการดำเนินงานชัดเจน
๒.     งบประมาณ

    ๑.  สิ่งที่ทำสอดรับกับนโยบายจังหวัด

    ๒.  ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓.     ประเมิน 

     ๑.  แบบประเมิน

    ๒.ทำวิจัย

    ๓.คณะประเมิน

๔.    บุคลากร

๑. สภาพร่างกาย และจิตใจที่ดี

๒. สำนึกดี /ความผูกพันกับองค์กร

๓. มีการทำงานเป็นทีม

๔. ความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน

๕. การให้ความร่วมมือ

๖. การขาด ลา มาสายลดลง

๗. ความซื่อสัตย์

๘. ระเบียบวินัย

๙. การให้ผลตอบแทนกับพนักงาน

๕.    การบริหารจัดการ

๑. เชื่อถือ เชื่อมั่น

๒. ข้อร้องเรียน ลดลง

๓. ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

๔. คู่ค้าเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น

ด้านคู่ค้า

     ๑.     ลูกจ้าง/แรงงาน

๑. มีการขึ้นบัญชีการจ้างงาน

๒.     ความปลอดภัย

๑. มาตรฐานความปลอดภัย

๒. มาตรฐานสินค้าตามหลักมาตรฐานสากล

๓. ไม่เอาเปรียบลูกค้า

๔. มีมาตรฐานของการผลิต

๕. มีความซื่อสัตย์

๖. มีความน่าเชื่อถือ

๗. มีการแข็งขันอย่างเป็นธรรม

ด้านสังคม

     ๑.     สิ่งแวดล้อม

๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่

๒. น่าอยู่ มีระเบียบ

๓. ลดของเสียจากการผลิต

๔. มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

๕. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยั่งยืน

๖. มีพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน

๗. การมีส่วนร่วมต่อชุมชน

๘. ลดข้อร้องเรียน

๙. ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (แรงงานต่างด้าว /แรงงานไทย)

๑๐. ได้รับการยอมรับจากภายนอก

๑๑. ให้ความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน

 

ศูนย์คุณธรรมจะนำความคิดเห็นในประเด็นต่างๆจากการประชุมเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนงาน และประมวลผลให้เป็นมาตรฐานกลางในการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละองค์กรของกลุ่มธุรกิจต่อไป สำหรับกลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมบุคลากรให้เห็นความสำคัญเรื่องคุณธรรมความดีในของการอยู่ร่วมกับในองค์กรได้ด้วย