ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ร่วมกับกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่(Promoting and Developing for Standardize of Moral School, Chiang Mai Province: PDSM)


7073

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการค้นหาอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้ได้มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานคือ เครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ๒) โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๓) โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ ๔) โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ครูและอาจารย์มีศักยภาพในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตามอัตลักษณ์และมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป โดยเริ่มแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้

7073 1

 

ค้นหาอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่  ๔ แห่ง โดยมีกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ๓ ฝ่าย คือ ครู ผู้บริหาร นักเรียนแกนนำ และผู้ปกครอง ร่วมกันระดมความเห็นวิเคราะห์จุดเด่นเพื่อกำหนด อัตลักษณ์ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสิ่งที่คาดหวังอยากเห็นโรงเรียน บุตรหลาน และครู เป็นอย่างไร โดยกำหนดวัน เวลา ลงพื้นที่โรงเรียนค้นหาอัตลักษณ์ จากการทำกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองเป็นอย่างดี เกิดการมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคาดหวังในการพัฒนาโรงเรียนและบุตรหลานของตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างมาก และเกิดอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม ดังนี้

 

 

โรงเรียน อัตลักษณ์ที่ได้

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  

โรงเรียนหอพระ 

มีน้ำใจ  และวินัย  รักษาไว้ด้วยความซื่อสัตย์

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนวัดข่วงสิงห์

“น้ำใจ” คือ สิ่งดีงามที่เกิดขึ้นภายในใจและมอบให้สิ่งรอบตัว

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

“ความสุภาพ” ทั้งกิริยา มารยาท และน้ำใจงาม

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

"การยิ้ม ไหว้ และทักทายด้วย "ความสุภาพ" อ่อนโยน

           

     จากการกำหนดอัตลัษณ์โรงเรียนคุณธรรมจะมีแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ในระยะต่อไป คือ

  • พัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  
  • ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนำอัตลักษณ์ที่ค้นหามาสรรสร้างกิจกรรม และกำหนดตัวชี้วัดในโรงเรียนโดยศึกษาต้นทุนของตนเองที่มีไม่เพิ่มภาระงานใหม่ให้กับครู  
  • แผนประเมิน กระตุ้น ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นักวิชาการในพื้นที่ ศูนย์คุณธรรมพร้อมกับ

      ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเติมแต็ม แลกเปลี่ยนปัญหา และอุปสรรค์ในการดำเนินงาน

  • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลโครงการฯ ปี ๒๕๕๙  ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

7073 2

7073 3