องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

                ศูนย์คุณธรรม จัดประชุม “การสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเข้าประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถอดบทเรียนจากการขับเคลื่อนตัวชี้วัดความซื่อตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมการตรวจประเมินจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมกล่าวต้อนรับ และดำเนินการประชุมโดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ ผู้อำนวยการกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้กล่าวกับคณะผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีใจความดังนี้ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมมีที่มาจากรัฐธรรมนูญร่างแรกที่มีเรื่องของมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งส่วนใหญ่ภาครัฐเป็นผู้กำหนดและวัดผลกับองค์กรจากหลายหน่วย ดังนั้นศูนย์คุณธรรมจึงเสนอทางเลือกในการพัฒนาเครื่องมือให้กับองค์กรต่างๆในการการดำเนินการของแต่ละองค์กรเอง เพื่อพัฒนาองค์กร เสนอให้กับกลุ่มของโรงเรียนคุณธรรม   กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สภาองค์กรชุมชน องค์กรเหล่านี้น่าจะมีมิติด้านมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในระดับใหญ่ แม้แต่ ภาคธุรกิจรายย่อย ก็ให้ความสนใจเรื่องนี้

 1       2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือตัวอย่างของกลุ่มใหญ่ในสังคม จึงได้มีเวทีเพื่อปรึกษาหารือว่าแต่ละองค์กรมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร การส่งเสริมเรื่องมาตรฐานและการรับรองเป็นการดำเนินการตามความสมัครใจ ยกตัวอย่างอบต. จะเป็นการทำอบต.ส่งเสริมคุณธรรม ก็จะต้องพิจารณาว่าควรมีการทำอะไรบ้าง มาตรฐานที่จะทำร่วมกันเพื่อเป็นมาตรฐานกลางของ อบต.ทั้งหมดและแต่ละอบต.ก็นำไปเพิ่มเติม บนพื้นฐานของสิ่งที่ทำอยู่เดิมแล้ว ในการประเมิน ก็จะคล้ายกับมาตรฐานโรงพยาบาล ตามความสมัครใจ มีหน่วยงานหรือคนกลางที่จะลงไปช่วยดูให้คำแนะนำและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรต่อไป สิ่งที่ อบต.จะได้รับคือ ความดีและความสามารถ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่สามารถการันตีความดีขององค์กร

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้รับการยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นองค์กรที่มีความสำคัญ เป็นการกระจายอำนาจ และมีบทบาทสำคัญในส่วนของความดี ศูนย์คุณธรรมจึงเข้ามาเป็นหน่วยงานกลางที่จะช่วยส่งเสริมเครื่องมือการพัฒนาคุณธรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ สิ่งที่คิดวันนี้

ยังไม่ได้ผูกมัดแต่เป็นการร่วมกันสกัดความรู้และความคิดเห็นร่วมกัน และคิดไปพร้อมกัน บทบาทของศูนย์คุณธรรมจะส่งเสริม สกัดเป็นความรู้และนำมาเผยแพร่ต่อไป

          ศูนย์คุณธรรมจะนำความคิดเห็นในประเด็นต่างๆจากการประชุมเพื่อนำไปใช้ และประมวลผลให้เป็นมาตรฐานกลางในการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละองค์กร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมสมาชิกในชุมชนให้เห็นความสำคัญเรื่องคุณธรรมความดีได้อีกด้วย