ศูนย์คุณธรรมจัดประชุมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมองค์กรชุมชน

                ศูนย์คุณธรรม จัดประชุม "การสร้างและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรชุมชน" โดยมีองค์กรชุมชน 5 กลุ่มเข้าร่วม ได้แก่ กลุ่มสภาองค์กรชุมชนตำบล กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเครือข่ายความสุขชุมชน เพื่อร่วมกันจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับองค์กรชุมชน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอบิน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี 64 กรุงเทพฯ

1 2 3
4 5 6

 

                การประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็นการร่วมมือกันขององค์กรชุมชนกลุ่มต่างๆ ที่พร้อมใจกันในการระดมความคิดเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามประเภทของกลุ่ม นอกจากนี้ผู้บริหารขององค์กรชุมชนจะได้ประเมินตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ทำให้ทราบว่ายังบกพร่องเรื่องใดในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะสามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป