ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจับมือกับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ติดตามงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรี

 

 

DSC 0206 DSC 0174

 

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสิน  สือสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมติดตามงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในเวทีการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจคุณธรรมร่วมจังหวัดคุณธรรมราชบุรี ซึ่งเป็นเวทีการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรี และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์การปฏิรูปคุณธรรม นโยบายสู่การปฏิบัติ ในวันเดียวกันนั้น นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมจังหวัดราชบุรีปี ๒๕๕๙ มุ่งที่จะให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองจงรักภักดี บนวิถีแห่งความพอเพียง สามัคคี และมีวินัย จากนั้นได้มีการนำเสนอต้นแบบองค์กรคุณธรรมราชบุรี ๔ องค์กร อาทิ เช่น

-           ต้นแบบสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

-           โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง

-           องค์กรธุรกิจคุณธรรม บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

-           องค์กรชุมชนคุณธรรม กองทุนสวัสดิการออมบุญวันละบาท

ในช่วงบ่ายนั้นผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด และสถานศึกษาคุณธรรมที่ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

DSC 0291  DSC 0431

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest