ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจับมือกับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ติดตามงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรี

 

 

DSC 0206 DSC 0174

 

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสิน  สือสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมติดตามงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในเวทีการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจคุณธรรมร่วมจังหวัดคุณธรรมราชบุรี ซึ่งเป็นเวทีการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรี และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์การปฏิรูปคุณธรรม นโยบายสู่การปฏิบัติ ในวันเดียวกันนั้น นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมจังหวัดราชบุรีปี ๒๕๕๙ มุ่งที่จะให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองจงรักภักดี บนวิถีแห่งความพอเพียง สามัคคี และมีวินัย จากนั้นได้มีการนำเสนอต้นแบบองค์กรคุณธรรมราชบุรี ๔ องค์กร อาทิ เช่น

-           ต้นแบบสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

-           โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง

-           องค์กรธุรกิจคุณธรรม บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

-           องค์กรชุมชนคุณธรรม กองทุนสวัสดิการออมบุญวันละบาท

ในช่วงบ่ายนั้นผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด และสถานศึกษาคุณธรรมที่ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

DSC 0291  DSC 0431