สื่อมวลชนร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสื่อคุณธรรม ครั้งที่ 2

 IMG 2266

 

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสื่อคุณธรรม  ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์คุณธรรม ห้องประชุม 1  ชั้น 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะสื่อมวลชนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ 1 (คจส. 1) เข้าร่วมหารือ พร้อมทั้งตัวแทนจากกลุ่มงานสมัชชาศูนย์คุณธรรม ร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน

          จากการหารือของคณะสื่อมวลชนมีเนื้อหาพอสรุปได้ดังนี้  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนสื่อคุณธรรม รุ่นที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสื่อคุณธรรม เพื่อเป็นตัวแทนในการรณรงค์ และจัดกิจกรรมกระตุ้นกระแสสังคมตลอดจนสร้างตัวตน คจส.1 ให้เป็นที่รู้จัก มีแผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ การเสวนาสื่อคุณธรรมภาคอีสาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ จังหวัดราชบุรี วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559  และการจัดเวทีเสวนา “มองคุณธรรม ผ่านละคร” ภายในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการ บูธเผยแพร่ผลผลิตจากสื่อคุณธรรมรุ่นที่ 1 กิจกรรมจำลองโต๊ะข่าว เปิดโอกาสให้ประชาชน อ่านข่าวคุณธรรมพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักข่าวตัวจริง

          ทั้งนี้ คจส.มีเป้าหมายเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อน และกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสื่อมวลชน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งใช้ช่องทางที่มีอยู่ในฐานะสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมดังเจตนารมณ์ที่ คจส.ได้เคยประกาศไว้

 

WP 25590629 13 56 02 Pro (2) WP 25590629 14 09 39 Pro

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest