สื่อมวลชนร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสื่อคุณธรรม ครั้งที่ 2

 IMG 2266

 

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสื่อคุณธรรม  ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์คุณธรรม ห้องประชุม 1  ชั้น 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะสื่อมวลชนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ 1 (คจส. 1) เข้าร่วมหารือ พร้อมทั้งตัวแทนจากกลุ่มงานสมัชชาศูนย์คุณธรรม ร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน

          จากการหารือของคณะสื่อมวลชนมีเนื้อหาพอสรุปได้ดังนี้  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนสื่อคุณธรรม รุ่นที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสื่อคุณธรรม เพื่อเป็นตัวแทนในการรณรงค์ และจัดกิจกรรมกระตุ้นกระแสสังคมตลอดจนสร้างตัวตน คจส.1 ให้เป็นที่รู้จัก มีแผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ การเสวนาสื่อคุณธรรมภาคอีสาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ จังหวัดราชบุรี วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559  และการจัดเวทีเสวนา “มองคุณธรรม ผ่านละคร” ภายในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการ บูธเผยแพร่ผลผลิตจากสื่อคุณธรรมรุ่นที่ 1 กิจกรรมจำลองโต๊ะข่าว เปิดโอกาสให้ประชาชน อ่านข่าวคุณธรรมพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักข่าวตัวจริง

          ทั้งนี้ คจส.มีเป้าหมายเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อน และกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสื่อมวลชน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งใช้ช่องทางที่มีอยู่ในฐานะสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมดังเจตนารมณ์ที่ คจส.ได้เคยประกาศไว้

 

WP 25590629 13 56 02 Pro (2) WP 25590629 14 09 39 Pro