ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

13533036 1078150725553705 8445461921328456880 n

 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ - นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และเตรียมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีวาระเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เเละรายงานผลการเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ และร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่…) พ.ศ. … และเรื่องเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ของศูนย์คุณธรรม (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมตามภารกิจของศูนย์คุณธรรมต่อไป ซึ่งขณะนี้ศูนย์คุณธรรม ได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรมให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้ข้อคิดเห็นกลับมาภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นดังกล่าวเสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ และ   ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์คุณธรรมเตรียมเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้กรมการศาสนา ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อจัดทำเล่มวาระเสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป  

เครดิตภาพ : จากกรมการศาสนา