เปิดปฏิบัติการ “ค่ายเยาวชนต้านโกง”รุ่น 6ปลูกจิตสำนึกฝังชิพคนรุ่นใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชั่น

เปิดปฏิบัติการ “ค่ายเยาวชนต้านโกง” รุ่น 6

ปลูกจิตสำนึก ฝังชิพคนรุ่นใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชั่น

ภาพแรก


        นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย ในการเดินหน้าปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนไทย ให้เข้าใจและตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย โดยการจัดค่าย “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน
YOUTH 2020” ครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 6     ที่รวมพลังนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคอีสาน 11 แห่ง เมื่อวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเวียนนา       รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาจิตสำนึก ค่านิยมหลักที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างแกนนำเยาวชนระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นผู้นำด้านการต่อต้านการทุจริต สามารถนำความรู้ไปขยายผลกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม”

            นายสิน  สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวถึงประเด็นสำคัญการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเยาวชนไว้ว่า การพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นถือเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นต้องปูพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งสร้างให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินัยและความรับผิดชอบ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ฯลฯ สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้บรรลุเป้าหมายและเกิดความยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยพลังและความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันครอบครัวที่จะทำให้เกิดการหล่อหลอมแนวคิดและจิตสำนึกของการเป็นคนดีควบคู่กับมีความรู้ เพื่อนำพาชีวิตไปสู่สังคมที่ดีต่อไปในอนาคต

 

 MG 0160  MG 4923  MG 9949

 

เรียนรู้ “การโกง” จากสถานการณ์จำลอง

นายภากรณ์  ทิวเจริญ ประธานโครงการเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน กล่าวว่า การออกแบบและจัดการเรียนรู้ของค่ายนั้น มีความแตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากตำราเรียน แต่ค่ายนี้เป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้น ทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความกระหายใคร่รู้ และตื่นตัวมากขึ้น การจัดค่ายจึงเป็นเตรียมความพร้อมให้เยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเกิดความคิดที่จะร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัย  

ปลูกฝังคุณค่าหลัก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

            หลักสูตรเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน ได้มุ่งเน้นด้านการปลูกฝังคุณค่าหลัก 6 ประการ ที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต 2) การมีจิตสาธารณะ 3) ความเป็นธรรมทางสังคม 4) การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 5) ภาวะผู้นำ 6) การปฏิเสธคอร์รัปชัน โดยทุกกิจกรรมจะสอดแทรกคุณค่าหลักดังกล่าวลงไป เช่น การฉายหนังสั้น “Black Hole” มีเป้าหมายให้ผู้เข้าค่ายเสวนาร่วมกันภายในกลุ่มในประเด็นข้อคิดที่ได้ และการโกงอันเกิดจากโอกาสที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ผู้เข้าค่ายได้เห็นว่า การโกงเป็นเรื่องใกล้ตัว หรือกิจกรรมสถานการณ์สมมุติ ที่ยกตัวอย่างตัวละครและสถานการจำลอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมค่ายประเมินสภาวะทางจิตใจและความคิดของตนเองต่อสถานการณ์สมมุติ และการตัดสินใจ กิจกรรมนี้จะทำให้เห็นมุมมองที่มีต่อการคอร์รัปชั่น โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใด

เปิดแฟ้มทุจริตระดับชาติ กับ “เมนูคอร์รัปชั่น”

          “เมนูคอร์รัปชัน” หนึ่งในกิจกรรมไฮไลน์ของค่าย ที่เน้นคุณค่าหลักเรื่องการปฏิเสธคอร์รัปชัน และความซื่อสัตย์สุจริต โดยจะมีการจัดสถานที่เหมือนนั่งรับประทานอาหารในภัตตาคาร ให้ผู้เข้าร่วมค่ายในกลุ่มเลือกเมนูคอร์รัปชั่นที่บริกรนำมาเสิร์ฟ ด้วยอาหารจานร้อน 6 เมนู ได้แก่ เมนูโฮปเวลล์  น้ำเน่าคลองด่าน ฮั้วนมโรงเรียน จำนำข้าว เทศกาลภาพยนตร์ และรถหรูเลี่ยงภาษี โดยผู้เข้าร่วมค่ายต้องเลือกเมนูและศึกษารายละเอียดการปรุง เช่น ใครเป็นผู้โกง โกงอย่างไร ความเสียหายที่เกิดขึ้น และสามารถออกแบบแนวทางป้องกันได้อย่างไร กิจกรรมนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมค่ายได้รู้จักสำรวจ จำแนก วิเคราะห์ กรรมวิธีการโกงและการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อติดอาวุธในจิตสำนึก และร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลในสังคม

 

  MG 0019  MG 9913   MG 0300
 MG 0465  MG 0579  MG 0640

 

 

รู้ยัง?  ทำแบบนี้…ก็โกง

จากการรวบรวมความคิดเห็นผู้เข้าร่วมค่าย ต่อสถานการณ์การโกงที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากการลอกข้อสอบที่เป็นปัญหาที่คลาสสิค ยังมีอีกหลายข้อที่ผู้เข้าร่วมค่ายลงความเห็นว่า “ทำแบบนี้….ก็โกง” เช่น ให้เพื่อนเช็คชื่อแทนในห้องเรียน ลอกงานวิจัยส่งอาจารย์ แซงคิวผู้อื่น การไม่ทำตามสัญญา หรือแม้กระทั่งไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ซึ่งถือเป็นการกินแรงเพื่อน โดยปัญหาที่เกิดขึ้น คนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติจนเคยชิน แต่ถ้าไม่หาวิธีการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเล็กๆ ก็จะขยายใหญ่ จนเป็นบ่อเกิดของการทุจริตในอนาคต เพราะการบ่มเพาะพฤติกรรมที่ไม่ดีจนกลายเป็นวัฒนธรรมการโกง ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันนั้น “จะต้องเริ่มต้นจากการมีจิตสำนึกต่อตัวเอง”

การต่อสู้กับทุจริต ต้องเริ่มจากต่อสู้กับจิตใจตนเอง

            นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เลขานุการกรรมธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กล่าวถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นแบบบูรณาการ หรือ “บูรณาโกง” จากกิจกรรมเสวนา “โตอย่างรู้ทัน…คอร์รัปชั่น”ให้กับผู้เข้าร่วมค่าย  โดยเป็นการโกงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น การวางคนในตำแหน่งราชการที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำโครงการ  ซึ่งจะมีการล็อกสเปคตั้งแต่คุณสมบัติและคุณลักษณะผู้เข้าประมูล โดยการฮั้วประมวล เป็นการโกงทั้งกระบวนการ และยังมีการทุจริตในเชิงนโยบาย ที่เป็นการกำหนดนโยบายที่เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง นายวสันต์กล่าวต่อว่า การบูรณาโกงเป็นการดึงประเทศให้ตกต่ำ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยกล่าวไว้ว่า “ถ้านักการเมืองไทย หยุดโกง 2 ปี ถนนประเทศไทยจะปูด้วยทองคำก็ยังได้” ดังนั้นการต่อสู้กับการทุจริตนั้น ต้องเริ่มต้นจากการต่อสู้ภายในจิตใจของตนเอง เป็นการต่อสู้กับความเย้ายวนที่เกิดขึ้น โดยมิให้หลงไปในกิเลสหรือความอยากมีอยากได้ของตนมากเกินไป

 

ร่วมคิด ร่างแผน “โครงการต้านโกง”

นายพงศกร  แก้ววิเศษ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวถึงแนวคิดของการจัดทำโครงการต้านโกง ซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ผลักดันนโยบายเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นอยู่แล้ว แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่และเกิดขึ้นกับตัวนักศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการต้านโกง โดยระยะเริ่มต้นจะจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้เข้าใจปัญหาการคอร์รัปชั่น และจัดกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ อาทิ การเลือกตั้งองค์การนิสิต การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอื่นๆ เช่น ม.มหาสารคาม  ม.ทักษิณ เป็นต้น ในขณะที่นายวงศ์ธวัช ตุ่ยไชย นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวคิดการรวมพลัง “เหยี่ยวสีอิฐ” ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ในมหาวิทยาลัย และจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนด้านคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังมีแนวคิดอื่นๆ จากหลายมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดภาพถ่าย การจัดนิทรรศการ ประกวดดนตรี การทำกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น การวางแผนโครงการ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมค่ายต้องวางแผนและออกแบบ เพื่อนำไปใช้ในการทำกิจกรรมและสร้างเครือข่ายในมหาวิทยาลัย

            การจัดค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020 รุ่นที่ 6 จัดขึ้นที่ โรงแรมเวียนนา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีมหาวิทยาลัยภาคอีสานที่เข้าร่วมจำนวน 11 แห่ง เมื่อวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2559       มีนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 52 คน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและศูนย์คุณธรรม ได้วางแผนไว้ว่าจะดำเนินการจัดค่ายในปี 2559 ให้ครบทั้ง 8 รุ่น โดยรุ่นที่ 7 จะจัดภายในเดือนกรกฎาคม ในมหาวิทยาลัยเขตภาคกลาง และรุ่นที่ 8 จะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน มหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยที่สนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  โทร 02 613 8863-66 ต่อ 106 / โทร 098 992 1454 หรือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   โทร 02 644 9900 ต่อ 300


 

Download PDFสกู๊ปข่าว