เวทีกระบวนการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมภาคกลาง วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวทีกระบวนการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมภาคกลาง

วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

ณ โฮมสเตย์ไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา  

 

1นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล ประธานเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมภาคกลาง ได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงการดำเนินงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมาตรฐานแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภาคกลาง จัดทำข้อมูลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนในเขตภาคกลาง และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล และพัฒนาศักยภาพครูในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในเขตภาคกลาง เป็นสาเหตุสำคัญทำให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมภาคกลาง มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจกระบวนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม และเชื่อมโยงเครือข่ายโรงเรียนภาคกลางให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดกลไกการขับเคลื่อนได้ ซึ่งการจัดกระบวนการ แบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โฮมสเตย์ไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๖ โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน ๗๐ คน โดยมีอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรกระบวนการ

ศูนย์คุณธรรมมีเป้าหมายในการดำเนินงานครั้งนี้ :

 • มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณธรรมของภาคกลางจะเป็นอย่างไร
 • ความสำคัญของมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์/ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับการทำงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม)

ความคาดหวังของโรงเรียน ???

 • วิธีการ กระบวนการ บริบท ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ นำไปขยายผลต่อโรงเรียนอื่น ๆ
 • มาตรฐานอะไรที่บ่งบอกว่า เราเป็นโรงเรียนคุณธรรมแล้วหรือยัง ?
 • นำความรู้ไปขยายต่อจากการทำงานเดิมของโรงเรียน จะไปบอกต่อกับโรงเรียนเครือข่ายอย่างไร ?

 กระบวนการพัฒนาและสร้างมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

 • ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ/ผลพลอยได้ จากการทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับแนวคิด/นโยบายต่าง ๆ เช่น สนองต่อพระบรมราโชวาทฯ ตอบสนอง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน สนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนดีศรีตำบล ฯลฯ การประกันคุณภาพรอบ ๔ การประกวดขององค์กรต่าง ๆ และทำให้เกิดเด็กดีสร้างได้ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมคุณภาพ
 • การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมุ่งเป้าหมายที่พฤติกรรมของตัวผู้เรียน
 • สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้ง ครู ผอ.โรงเรียน เขตพื้นที่ กระทรวงศึกษา และ มหาวิทยาลัย ในการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแล้วนำไปทดลองใช้ เพื่อนำไปใช้กับโรงเรียนต่างๆ
 • ความเสียสละของคณะครูและผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
 • กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารโรงเรียนและครู โดยใช้เทคนิคคิดเดี่ยว คิดคู่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีคำถามร่วมกันวิเคราะห์ว่า “โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดูที่อะไรบ้าง?” ในกระบวนการนี้ จะเริ่มต้นโดย

                   (๑) ให้ผู้บริหารและครูแต่ละคนวิเคราะห์ว่าโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมจะสามารถสังเกตได้จาก

                      อะไรบ้าง

(๒) ให้ผู้บริหารและครูร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นคู่ ซึ่งมีทั้งการแลกเปลี่ยน

     ระหว่างผู้บริหารกับผู้บริหาร ครูกับครู และ ผู้บริหารกับครู

(๓) ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนร่วมกันนำเสนอข้อสรุปที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในแต่ละคู่

   เพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อสรุปต่าง ๆ ร่วมกันให้เป็นมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม

   ของส่วนกลาง โดยใช้การร่วมคิด ร่วมอภิปราย ร่วมกันวิพากษ์ถึงความสมเหตุสมผล ความ

   เป็นไปได้ในการนำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมไปใช้สร้างเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรม เพื่อใช้ในการ

   ประเมินต่อไป

2  3  4

แผนงานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม เครือข่ายภาคกลางอย่างต่อเนื่อง

 • แผนงาน การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม ไปใช้ในสถานศึกษา จำนวน ๒๖ แผน ซึ่งจะมีการนำไปทดลองใช้ระหว่างช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษาหน้าเป็นระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๕๙ โดยมีกรอบแนวคิดกำหนดตามอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และมาตรฐานของโรงเรียนตนเอง ศึกษาต้นทุนของตนเองที่มี
 • แผนประเมิน กระตุ้น ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นักวิชาการในพื้นที่ และศูนย์คุณธรรมพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเติมแต็ม แลกเปลี่ยนปัญหา และอุปสรรค์ในการดำเนินงาน
  • คณะทำงาน
   • ทำมาตรฐาน และคู่มือ แบบประเมิน
   • วางแผนลงพื้นที่ติดตาม (มอบหมายแบ่งตามพื้นที่)
  • โรงเรียน
   • ประชุมทำความเข้าใจและทำแผนกิจกรรมที่จะนำมาตรฐานไปใช้ (แผนกิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เครื่องมือ)
   • ประเมินตนเอง
   • กำหนดวันที่ลงพื้นที่
 • เวทีนำเสนอ และคืนข้อมูล สรุปมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมภาคกลาง เพื่อนำไปเสนอในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๘ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ และเสนอมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

5     6

กรอบมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมกลุ่มโรงเรียนภาคกลาง

จากเวทีระดมความเห็นผู้เข้าร่วมประชุมจาก 26 โรงเรียน เกิดองค์ประกอบมาตรฐาน 5 ด้าน

ตัวชี้วัดมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 10 ตัวชี้วัด คุณลักษะที่พึ่งประสงค์ด้านคุณธรรม ดังนี้

table

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

๑.      โรงเรียนวัดจุฬามณี ๑๐. โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ ๑๙. โรงเรียนหนองไม้ซุง
๒.     โรงเรียนทางหลวง ๑๑. โรงเรียนหนองปรือพิทยา ๒๐. โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๓.      โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ๑๒. โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ๒๑. โรงเรียนวังไพรวิทยา
๔.      โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ๑๓. โรงเรียนซับม่วงวิทยา ๒๒. โรงเรียนบ้านเขาดิน
๕.      โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ๑๔. โรงเรียนทุ่งส่อหงษา ๒๓. โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ
๖.      โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ๑๕. โรงรียนสียัดพัฒนา ๒๔. โรงเรียนบ้านคลองอุดม
๗.      โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ๑๖. โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ๒๕. โรงเรียนโป่งกระทิงบน
๘. โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ๑๗. โรงเรียนบ้านโคกไพล ๒๖. โรงเรียนแก่งเสือเต้น
๙. โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๓๑ ๑๘. โรงเรียนบ้านท่าเลียบ