การประชุมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)

st meeting3

 

      คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นกรอบเนื้อหาและรูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ เป็นประธานการประชุม พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ที่ปรึกษาในฐานะผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมให้ความเห็นระหว่างการประชุม และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิดหลัก “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” ในวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างการรับรู้และแปลง “แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔” สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม สำหรับนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและนำเสนอผลงานเชิงรูปธรรมด้านคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ สร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม รวมถึงสร้างความร่วมมือและเตรียมการขับเคลื่อนคุณธรรมอาเซียนในอนาคต  ทั้งนี้คณะกรรมการฯ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการปรับกำหนดการ กรอบเนื้อหา รูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ให้สอดคล้องเหมาะสมตามข้อเสนอที่ประชุม และมีแผนกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   

 

st meeting1 st meeting2