การประชุมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)

st meeting3

 

      คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นกรอบเนื้อหาและรูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ เป็นประธานการประชุม พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ที่ปรึกษาในฐานะผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมให้ความเห็นระหว่างการประชุม และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิดหลัก “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” ในวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างการรับรู้และแปลง “แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔” สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม สำหรับนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและนำเสนอผลงานเชิงรูปธรรมด้านคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ สร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม รวมถึงสร้างความร่วมมือและเตรียมการขับเคลื่อนคุณธรรมอาเซียนในอนาคต  ทั้งนี้คณะกรรมการฯ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการปรับกำหนดการ กรอบเนื้อหา รูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ให้สอดคล้องเหมาะสมตามข้อเสนอที่ประชุม และมีแผนกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   

 

st meeting1 st meeting2

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest