การลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จังหวัดพัทลุง “เมืองลุง เมืองบายใจ”

 

            วันพุธที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๙  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ ได้เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนงานในโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จังหวัดพัทลุง “เมืองลุง  เมืองบายใจ” ปี ๒๕๕๙ ภายใต้การขับเคลื่อนงานในสโลแกนที่ว่า “เมืองลุง เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง” โดยเน้นการสร้างวินัย ๓ เรื่อง ได้แก่ วินัยการจราจร  วินัยการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ)  และวินัยความพอเพียงเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

การลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จังหวัดพัทลุง            
“เมืองลุง เมืองบายใจ” ระหว่างจังหวัดพัทลุง  ศูนย์คุณธรรม กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง จำนวน ๗๓ แห่ง

20160518 151823

 

การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อทำงานร่วมกัน โดยประสานพลังของทั้งสามฝ่ายให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ คือ เมืองลุง เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีบทบาท  ดังนี้

จังหวัดพัทลุง

๑.      กำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

๒.      ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม ให้ผู้นำท้องที่  อาสาสมัคร กลุ่ม องค์กร  เครือข่าย และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองลุง เมืองบายใจ     

๓.      จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างพื้นที่ต้นแบบ 

๔.     ประสาน เชื่อมโยง การขับเคลื่อนร่วมกับภาคีการพัฒนาในรูปแบบประชารัฐ 

๕.     ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร การจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

๑.      ให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

๒.      ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานคุณธรรมในกลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่มีความสนใจ 

๓.      ให้การสนับสนุนการถอดบทเรียนและวิทยากร การส่งเสริมและจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชน

๔.     ให้การสนับสนุนการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัด

๕.     ให้การสนับสนุนสื่อ หลักสูตร ต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ หน่วยงาน ชุมชนที่สนใจ

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.      ให้ อปท.ทุกแห่ง จัดทำแผนปฏิบัติการ และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ 

๒.      ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างวินัยการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และชุมชนในพื้นที่ อปท.     มีการขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ และการรักษาความสะอาดในทุกชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งมีการสร้างพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม  

๓.      ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัยจราจร แก่ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และชุมชนในพื้นที่ อปท. มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเรื่องการสร้างวินัยจราจร ในระดับ ครอบครัว สถานศึกษาและหมู่บ้าน รวมทั้งสร้างพื้นที่ต้นแบบการจัดการวินัยจราจร  

๔.     ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และชุมชนในพื้นที่ อปท. มีการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม กิจกรรมรณรงค์การสร้างวินัยเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรม ผ้าไทย ผ้าถิ่น    และการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่  

๕.     การขับเคลื่อนกิจกรรมที่ดี นำความดีที่มีมาย้ำ มาเผยแพร่ เชื่อมโยงความดีเป็นเครือข่ายสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลง ยกย่อง ความดี ให้คนดีได้มีที่ยืน และขยายสิ่งดี ส่งต่อความดีให้ลูกหลาน  

 

20160518 143910 20160518 150729

20160518 144020 20160518 144032

และหลังจากที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวินัย บัวประดิษฐ์  ได้กล่าวกับผู้นำท้องถิ่นทุกคนว่า การขับเคลื่อนงานทั้ง ๓ ประเด็นนี้จะทำให้เกิดวินัยที่ดีขึ้นในจังหวัดพัทลุง และการขับเคลื่อนงานในประเด็นดังกล่าว จะต้องอาศัยความร่วมมือจากท้องถิ่นและทุกภาคส่วนช่วยกับขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลต่อไป 
Download PDF กรอบการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จังหวัดพัทลุง  “เมืองลุง  เมือ
งบายใจ”

Download PDF บันทึกความร่วมมือ