ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างมาตรฐาน เครือข่ายการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

IMG 1163

   ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร หนองคาย และจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจกระบวนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการจัดกระบวนการครั้งนี้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๐ โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน ๖๑ คน 

 

IMG 1163 1 IMG 1163 2

 

      โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภรัตน์  รัตนมุขย์ จากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งการจัดเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอ

ผลจากการจัดเวทีครั้งนี้ เครือข่ายการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ยกร่างข้อสรุปมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่

) ประโยชน์ของการประเมินมาตรฐานองค์การส่งเสริมคุณธรรม

๒) ลักษณะคุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับโรงเรียน

๓) องค์ประกอบมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม  

๔) ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดมารตฐานโรงเรียนคุณธรรม

จากเวทีระดมความเห็นผู้เข้าร่วมประชุมจาก  ๓๐ โรงเรียน เกิดองค์ประกอบมาตรฐาน ๕ ด้าน ตัวชี้วัดมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ๔๖ ตัวชี้วัด คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ด้านคุณธรรม ๙ คุณลักษณะ นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรม ยังมีแผนงานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างต่อเนื่อง

 

  • แผนงาน การนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม ไปใช้ในสถานศึกษา จำนวน ๓๐ แผน ซึ่งจะมีการนำไปทดลองใช้ระหว่างช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษาหน้าเป็นระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๕๙) โดยมีกรอบแนวคิดกำหนดตามอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และมาตรฐานของโรงเรียนตนเอง ศึกษาต้นทุนของตนเองที่มี  
  • แผนประเมิน กระตุ้น ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นักวิชาการในพื้นที่ และศูนย์คุณธรรมพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเติมแต็ม แลกเปลี่ยนปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน
  • เวทีนำเสนอ และคืนข้อมูล สรุปมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำไปเสนอในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๘ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ และเสนอมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

IMG 1163 3