เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เอกสารลับปานามาเพื่อความโปร่งใสคุณธรรมและจริยธรรม"

13633 13510


๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง
“เอกสารลับปานามา เพื่อความโปร่งใส คุณธรรม และจริยธรรม" เพื่อนำเสนอบทเรียน แนวคิด และแนวทางแก้ไขจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้เกิดความโปร่งใสและมีความถูกต้องตามระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทุกหมู่เหล่า มีจริยธรรม คุณธรรม ไม่ทุจริต คอร์รัปชัน และถือประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ  ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๒ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. และการบรรยายพิเศษ “เอกสารลับปานามากับวิกฤตการเงินการคลังของไทย“ โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและการวิพากษ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน คือ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์  นายทศพร รัตนมาศทิพย์ และนางสาวรสนา โตสิตระกูล

 

 13609  13611

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest