เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เอกสารลับปานามาเพื่อความโปร่งใสคุณธรรมและจริยธรรม"

13633 13510


๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง
“เอกสารลับปานามา เพื่อความโปร่งใส คุณธรรม และจริยธรรม" เพื่อนำเสนอบทเรียน แนวคิด และแนวทางแก้ไขจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้เกิดความโปร่งใสและมีความถูกต้องตามระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทุกหมู่เหล่า มีจริยธรรม คุณธรรม ไม่ทุจริต คอร์รัปชัน และถือประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ  ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๒ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. และการบรรยายพิเศษ “เอกสารลับปานามากับวิกฤตการเงินการคลังของไทย“ โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและการวิพากษ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน คือ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์  นายทศพร รัตนมาศทิพย์ และนางสาวรสนา โตสิตระกูล

 

 13609  13611