เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานชุมชนคุณธรรม และจัดตั้งเครือข่ายความสุขชุมชน

 IMG 3083  IMG 3066

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานชุมชนคุณธรรม และจัดตั้งเครือข่ายความสุขชุมชน ในวันศุกร์ที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบำรุง-รวิวรรณ ชั้น ๒  โรงแรมวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ ดอนเมือง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายตัวชี้วัดความสุขชุมชน ตามแนวทางอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และให้เครือข่ายร่วมจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดความสุขชุมชนร่วมกันเพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางร่วมกันของชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข หรือ "ชุมชนคุณธรรม" โดยเวทีนี้มีผู้เข้าร่วมจากจังหวัดต่างๆ กว่า ๒๐ จังหวัด รวม ๗๐ คน นำโดย "นายศิวโรฒ  จิตนิยม" แกนนำต้นแบบพื้นที่จัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชน ตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่สามารถเป็นต้นแบบของพื้นที่ต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจ

ผลของการหารือในครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งเครือข่ายความสุชชุมชนมาเป็นกลไกกลางในการขับเคลื่อนเรื่องการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชน โดยมีศูนย์คุณธรรมเป็นพี่เลี้ยงช่วยเชื่อมโยงกลุ่ม/พื้นที่ต่างๆ เพื่อผลักดันให้เรื่องคุณธรรมเข้าสู่วาระแห่งชาติและเป็นนโยบายสำคัญของประเทศต่อไป เนื่องจากการขับเคลื่อนงานใดๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน หรือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เหล่านี้จะต้องมีพื้นฐานคุณธรรมเป็นองค์ประกอบหลักในการบริหารจัดการกลุ่มทั้งสิ้น

 

IMG 3422 IMG 3443
IMG 3356 IMG 3728

 

และจากการระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดความสุขชุมชน นั้น แกนนำจากจังหวัดต่างๆ ได้ร่วมกันเสนอ มาตรฐานด้านต่างๆที่ส่งผลต่อความสุขของชุมชนรวมทั้งร่วมกำหนดตัวชี้วัด โดยสรุปได้ ๗ ด้าน ได้แก่   มาตรฐาน คือ ๑) คนดี  ๒) วัฒนธรรมดี  ๓) การศึกษาเรียนรู้ดี  ๔) สิ่งแวดล้อมดี  ๕) เศรษฐกิจรายได้ดี  ๖) สังคมอบอุ่นมั่งคง  ๗) สุขภาพดี  และ ในเบื้องต้นนี้แกนนำจากจังหวัดต่างๆเห็นด้วยกับ ๗ มาตรฐานดังกล่าวและจะนำไปจัดทำตัวชี้วัดในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมต่อไป

พร้อมกันนี้เครือข่ายความสุชชุมชนและภาคีส่งเสริม ๘ องค์กรจะได้ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหาษัตริย์จัดงาน "มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ปีที่ ๓" ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙