การประชุมเวทีประชุมหารือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

 

IMG 1030 IMG 1025

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ศูนย์คุณธรรม นำโดย นางสาวนราทิพย์  พุ่มทรัพย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ  สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย   นำโดย มุขนายกยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดเวทีประชุมหารือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ที่ได้ดำเนินการนำร่อง ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  โรงเรียนอมารีอนุสรณ์  จ.บุรีรัมย์  โรงเรียนไตรราชวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยมีประเด็นการหารือแผนการขับเคลื่อน ดังนี้

·        แผนงานการขับเคลื่อน ๑ ปี 

·        แผนการขับเคลื่อนในสถานศึกษา และการขยายผลสถานศึกษาในสังกัด

แผนการขับเคลื่อน ๓ ด้านดังนี้

ด้านนโยบาย

๑) ศูนย์คุณธรรม ต้องร่วมกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ถึงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางของการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับศูนย์คุณธรรมเพื่อออกแบบเป็นมาตรฐานกลางและเป็นต้นแบบขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ  

๒) เผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์ผลงานให้สังคมรับรู้

๓) พัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ต้นแบบ ขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ๓๐๐ แห่งทั่วประเทศ

ด้านการพัฒนา

๑)   เปิดเวทีประชุมทางวิชาการ (Symposium) โดยการนำเสนอผลงานบนเวที และรูปแบบนิทรรศการ รวมทั้งเปิดห้องย่อยต้นแบบ ๓ โรงเรียน ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๒)   เปิดเวทีเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาร่วมกัน ได้แก่ พัฒนาครู นักเรียน ให้เป็นวิทยากรในการขยายผล และเผยแพร่

๓)   นำเครือข่ายสมาคมครู และผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการขับเคลื่อน

๔)   ประเมิน กระตุ้น ติดตาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน


ด้านการขยายผล

๑)     สังฆมณฑลนครราชสีมา มีการขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบภาคอีสานตอนล่าง จำนวน ๑๑ โรงเรียน  โดยการนำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนมารีอานุสรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  อาทิเช่น การค้นหาอัตลักษณ์ รัก เมตตา ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง ขยายผลให้กลุ่มรักกางเขนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ โรงเรียน

            ๒)  กลุ่มคาทอลิกที่ขับเคลื่อนในปัจจุบัน  ได้แก่ เครือพระหฤทัย / เครือจันทรบุรี/ สังฆมณฑลนครราชสีมา 

 

IMG 1012 IMG 1028

         

ทั้งนี้จะมีการจัดเวทีนำเสนอผลงาน และจัดนิทรรศการโรงเรียนนำร่องทั้ง ๓ แห่ง โดยให้โรงเรียนในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ๓๐๐ โรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมทั้งเปิดสมัครเข้าร่วมโครงการ  โดยกำหนดจัดงานในวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙   ซึ่งแผนการขับเคลื่อนเบื้องต้นจะนำโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายผลโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ศึกษาดูงานโรงเรียนนำร่อง และสร้างแรงกระตุ้น เสริมแรงบันดาลใจโดยการนำไปศึกษาดูงานพุทธฉือจี้  ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อไป

 

 

·        แผนงานการขับเคลื่อน ๑ ปี 

·        แผนการขับเคลื่อนในสถานศึกษา และการขยายผลสถานศึกษาในสังกัด

แผนการขับเคลื่อน ๓ ด้าน ดังนี้ 

ด้านนโยบาย

๑) ศูนย์คุณธรรม ต้องร่วมกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ถึงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางของการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับศูนย์คุณธรรมเพื่อออกแบบเป็นมาตรฐานกลางและเป็นต้นแบบขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ  

๒) เผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์ผลงานให้สังคมรับรู้

๓) พัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ต้นแบบ ขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ๓๐๐ แห่งทั่วประเทศ

ด้านการพัฒนา

๑)   เปิดเวทีประชุมทางวิชาการ (Symposium) โดยการนำเสนอผลงานบนเวที และรูปแบบนิทรรศการ รวมทั้งเปิดห้องย่อยต้นแบบ ๓ โรงเรียน ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

๒)   เปิดเวทีเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาร่วมกัน ได้แก่ พัฒนาครู นักเรียน ให้เป็นวิทยากรในการขยายผล และเผยแพร่

๓)   นำเครือข่ายสมาคมครู และผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการขับเคลื่อน

๔)   ประเมิน กระตุ้น ติดตาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน

ด้านการขยายผล

๑)   สังฆมณฑลนครราชสีมา มีการขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบภาคอีสานตอนล่าง จำนวน ๑๑ โรงเรียน  โดยการนำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนมารีอานุสรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  อาทิเช่น การค้นหาอัตลักษณ์ รัก เมตตา ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง ขยายผลให้กลุ่มรักกางเขนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ โรงเรียน